Het nieuwe schepencollege van Pelt

De overschakeling naar de nieuwe gemeente Pelt nadert nu snel en neemt vanaf 1 januari 2019 een definitieve start. “Het hiervoor samengesteld schepencollege gaat dan voor een nieuwe aanpak”, aldus de eerste…Het nieuwe schepencollege van Pelt

28-12-2018 10:54 – Ingezonden door Redactie – Foto Albert Loos

De overschakeling naar de nieuwe gemeente Pelt nadert nu snel en neemt vanaf 1 januari 2019 een definitieve start. “Het hiervoor samengesteld schepencollege gaat dan voor een nieuwe aanpak”, aldus de eerste Pelter burgemeester Frank Smeets. De uitdagingen voor deze nieuwe gemeente, en dat zijn er nogal wat, wil Smeets planmatig en integraal aanpakken.

Als aanvulling op de ‘klassieke’ bevoegdheden wordt nu elke schepen ook verantwoordelijk voor grote maatschappelijke projecten. En dat zijn er nogal wat.  Een opsomming hiervan schept voor iedere Peltenaar duidelijkheid. Zo is Jaak Franssen verantwoordelijk voor de scholencampus van WICO, een gigantisch toekomstig project met vele dimensies, dat gebouwd zal worden op de verbinding tussen de beide centra in Haspershoven. Men wilt er naast de commerciële zone nieuwe woonvormen ontwikkelen met veel groene ruimte.

Behalve de groei van beide centra is er ook een streven naar een evenwichtige groei van Lille tot aan het Lindel en daarvoor is Raf Drieskens als bevoegd persoon aangesteld. Ann Van Dorpe krijgt een taak toegewezen op het gebied van ’de actief zorgzame buurt’ wat een nieuw model is om de noodzakelijke zorg en hulp te brengen daar waar het echt nodig is. Op het gebied van sport is Leen Gielen de aangewezen persoon om in een nieuw masterplan Sport de behoeften van sportclubs en sporters te inventariseren en een plek te geven in de diverse sportaccommodaties van Pelt. Liesbeth Fransen is de verantwoordelijke voor de ambitie van Pelt om een echte fietsgemeente te worden. De technische diensten van het vroegere Over- en Neerpelt moeten worden samengevoegd en op elkaar afgestemd. Hiervoor zal Dirk Vanseggelen instaan. Niels Valkenborgh werkt een globaal evenementenplan uit. Marc Geerts zal in het kader van gelijke kansen initiatieven nemen om Pelt meer toegankelijk te maken op elk gebied. Tot slot zal Katrien Kenis het anti-armoedebeleid coördineren. Op die wijze zal elke schepen een aantal projecten starten die over enkele jaren het verschil kunnen maken voor Pelt. Behalve deze grotere taken van de nieuwe schepenen blijven zij voor de inwoners uiteraard ook bereikbaar en zijn zij een aanspreekpunt voor de diverse ‘klassieke’ taken. Hieronder een lijstje van de verantwoordelijkheden van de nieuwe schepenen zodat het voor iedere Peltenaar duidelijk wordt tot wie hij of zij zich kan richten.
Frank Smeets: algemeen beleid, budget, politie, veiligheid, burgerlijke stand, bevolking, personeel, erediensten, informatie, participatie en communicatie
Raf Drieskens: lokale economie en werkgelegenheidsbeleid, sociale huisvesting, smart city, kernversterking en dorpenbeleid
Jaak Franssen: ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen en mobiliteit
Ann Van Dorpe: welzijn, gezin, kinderen, ouders, ouderen, gezondheidspreventie, buurtgerichte zorg
Leen Gielen: sport, recreatie, toerisme, inrichting en kwaliteit publieke ruimte
Liesbeth Franssen: landbouw, natuur, milieu, duurzame mobiliteit, plattelandsbeleid, integraal waterbeheer
Niels Valkenborgh: cultuur, erfgoed, evenementen, kermissen en markten
Dirk Vanseggelen: openbare werken, gemeentelijk patrimonium, kerkhoven
Marc Geerts: financiën, gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking
Katrien Kenis: voorzitter bijzonder comité sociale dienst, jeugd

Powered by Blog Grabber