Dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking ‘Regio Noord-Limburg’

Op vrijdag 22 december werd de Dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking ‘Regio Noord-Limburg’ opgericht. De doelstelling van deze dienstverlenende vereniging is middels regionale samenwerking komen tot individueel sterke gemeenten die hun dienstverlening professioneel, deskundig en kwaliteitsvol…Dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking ‘Regio Noord-Limburg’

07-01-2018 11:06 – Ingezonden door Redactie

Op vrijdag 22 december werd de Dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking ‘Regio Noord-Limburg’ opgericht. De doelstelling van deze dienstverlenende vereniging is middels regionale samenwerking komen tot individueel sterke gemeenten die hun dienstverlening professioneel, deskundig en kwaliteitsvol aan hun inwoners kunnen aanbieden. Gemeenten hebben soms afzonderlijk een te kleine schaal om dit dienstenaanbod volledig zelf te organiseren. Vandaar de gezamenlijke organisatie om dit hiaat aan te vullen, maar wel met een lokaal aanbod. Het gaat hier over de gemeenten: Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer en gebied van 150.000 inwoners.
Aansluitend is het de tweede doelstelling om middels het samenwerkingsverband te komen tot een sterke regio Noord-Limburg met een goed onderbouwde afstemming tussen de lokale besturen zodat vanuit een versterkte positie kan samengewerkt/onderhandeld worden met andere instanties, veelal ook bovenlokaal georganiseerd.
De goede ervaringen die de Noord-Limburgse gemeenten de voorbije 15 jaren hebben opgedaan met OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg zijn de aanleiding tot de oprichting van deze samenwerking. Naar aanleiding van de verlenging van de duur van deze vereniging is er de wens van de gemeenten (o.m. uitgesproken op het burgemeestersoverleg) om hierbij als gemeente sterker betrokken te worden. Deze vraag hangt samen met de lokale integratie van OCMW en gemeente en waarbij het de wens is deze geïntegreerde werking door te trekken op de schaal van de intergemeentelijke samenwerking. Bovendien zijn er naast de OCMW-taken ook een aantal gemeentelijke taken die op regionale schaal kunnen georganiseerd worden.

Met dit objectief voor ogen zijn er een viertal werkgroepvergaderingen gehouden met deelname van vertegenwoordigers uit de 9 lokale besturen, met tussenin de mogelijkheid tot terugkoppeling binnen het eigen bestuur.

Het wensbeeld is één structuur te creëren. Noden en behoeften, werden verzameld met als algemeen gewenst objectief: het komen tot één transparante samenwerkingsstructuur voor de regio Noord-Limburg binnen een uniforme afbakening van de 9 gemeenten. Met als drieledige taakstelling die wordt toegepast binnen de beleidsdomeinen waarop de deelnemende besturen verantwoordelijkheid en bevoegdheid hebben: de deelnemende besturen ondersteunen bij onderzoek en beleidsplanning, optreden als overlegorgaan tussen de lokale besturen onderling en tussen deze gezamenlijke besturen en derden en gemeenschappelijke projecten en diensten van deze lokale besturen organiseren.
 
Waar het ontwerp van het nieuwe decreet lokaal bestuur wel uitgaat van een verregaande integratie van OCMW en gemeente, voorziet ditzelfde ontwerp deze niet voor de intergemeentelijke samenwerking. De huidige mogelijkheden van OCMW-vereniging (Welzijnsvereniging) en deze van de intergemeentelijke samenwerkingsvormen worden in het decreet lokaal bestuur bestendigd. Een breed geïntegreerde samenwerkingsvorm is binnen de huidige regelgeving niet mogelijk en zal ook in de eerste toepassing van het decreet lokaal bestuur vanaf 2019 nog niet beschikbaar zijn. Vandaar de algemene conclusie van de werkgroepvergaderingen om tot volgend traject over te gaan: de verlenging van de duur van OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg met een aanpassing van de statuten in die zin dat ook de gemeenten als lid kunnen aansluiten. Dit traject verloopt via de OCMW-raad, waarna goedkeuring door de gemeenteraad. Dit is gebeurd op de verschillende OCMW-raden en gemeenteraden van november/december 2017. Uiteindelijk wordt de statutenwijziging voorgelegd op de Algemene Vergadering van Welzijnsregio Noord-Limburg op dinsdag 9 januari 2018.
En de oprichting van een spiegelvereniging intergemeentelijke samenwerking. Dit traject verloopt via de gemeenten, waarvoor op de eerste plaats een overlegorgaan moet worden samengesteld dat het dossier tot oprichting van de IGS concreet voorbereidt.

Het overlegorgaan met deelname van een vertegenwoordiger uit elke deelnemende gemeente werd opgericht bij beslissing van de 9 gemeenteraden in september 2017. Hierna is het overlegorgaan samengekomen en heeft het oprichtingsdossier samengesteld met hierin ook de statuten van de nieuwe DISV ‘Regio Noord-Limburg’. De statuten werden zoveel als mogelijk afgestemd op deze van OCMW-vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg. Zowel gemeenten als OCMW’s kunnen bij deze intergemeentelijke samenwerking aansluiten.

Powered by Blog Grabber