Kadernota als verlanglijst voor 2018

De gemeenteraad van Cranendonck besprak in de vergadering van 19 juli de Kadernota 2018. Daarin schetsen BenW de contouren van de Begroting voor 2018. Als de raadsfracties vinden dat er geld voor extra…Kadernota als verlanglijst voor 2018

13-07-2017 14:44 – Ingezonden door Redactie

De gemeenteraad van Cranendonck besprak in de vergadering van 19 juli de Kadernota 2018. Daarin schetsen BenW de contouren van de Begroting voor 2018. Als de raadsfracties vinden dat er geld voor extra plannen in de begroting opgenomen moet worden, dan kunnen ze dat nu aangeven.
Carry van Rooij (Elan) kwam met drie wensen, die hij elk in een motie verwoordde: een actieplan voor het onderhoud van recreatieve fietspaden, het aanpakken van de onveilige situatie op het kruispunt Houtstraat-Meemortel en kleinschalige zorgcomplexen in alle kernen. Hij kreeg van wethouder Frits van der Wiel (PvdA) te horen dat de eerste twee punten volgens het al eerder vastgestelde gemeentelijk verkeersplan in 2018 aan de orde zullen komen. Wethouder Jan van Tulden (CA) zei al in overleg te zijn met zorgaanbieders om in diverse kernen tot de gewenste zorgvoorzieningen te komen. Carry van Rooij toonde zich tevreden te horen dat alles kennelijk al loopt en trok alle drie moties weer in.
Janneke van Happen (CDA) was blij in de Kadernota te lezen dat veel van de door haar fractie bepleite plannen in 2018 aan snee zullen komen. Ze vroeg zich wel af of van de privatisering van het Zuiderpoortcomplex wordt afgezien, aangezien daarover niet meer gesproken wordt. Verder vond ze dat het sociaal team van de gemeente, dat mensen helpt om de juiste zorg te krijgen, uitgebreid moet worden om de gewenste jeugdzorg beter te kunnen bepalen. Nu wordt door capaciteitsgebrek soms doorverwezen naar specialistische hulp: die is duurder, maar lang niet altijd beter dan hulp op maat dicht bij huis.
Volgens deze Kadernota zal de komende begroting weer uitgaan van prijs- en loonindexatie. Om te kunnen besparen waren prijsstijgingen in vorige begrotingen bij veel posten op nul procent geraamd. Sjaak den Breejen (VVD) en Carry van Rooij vonden dat de begroting daardoor veel realistischer zal zijn. De verbeterde financiële situatie laat dat ook toe. Uit de z.g. Meicirculaire van het Rijk blijkt dat de gemeente de komende jaren op een grotere rijksbijdrage kan rekenen dan eerder werd voorzien. Die zal voor een deel dus gebruikt worden om de salarisstijging van de ambtenaren te betalen. Marie Beenackers (PvdA) wil daar dit najaar bij de begrotingsbehandeling nog een stevig debat over voeren, want haar fractie wil de scherpe koers bij het beheersen van de personele kosten niet zomaar loslaten. Karel Boonen (CA) maakte zich vooral zorgen over het in de hand houden van de uitgaven in het sociaal domein, met name bij de jeugdzorg en de bijstand. Hij vond het vreemd dat het aantal mensen in Cranendonck in de bijstand stijgt, terwijl de economie in deze regio juist aantrekt. Wethouder Jan van Tulden zei zijn uiterste best te doen om met “integrale aandacht” meer mensen uit de bijstand te helpen. Door de recente overstap naar de arbeidsmarkt Midden-Limburg hoopt hij daarmee meer succes te hebben dan toen we nog bij de regio Eindhoven waren aangesloten.
Volgend jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, dus ergens in april zal er een nieuw College van BenW zijn. Een begroting 2018 vol nieuwe plannen heeft iets van “regeren over je graf heen”. Anderzijds: er zullen in april niet allemaal nieuwe poppetjes aan tafel zitten en een nieuw College zal dan niet makkelijk de begroting helemaal kunnen omgooien. De Kadernota 2018 moet dus stimuleren tot een ferme eindsprint, zo was het algemeen gevoel: alle raadsfracties konden daarom instemmen met deze nota.

Powered by Blog Grabber