Metropoolregio Eindhoven zet in op meer resultaat

De Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, gaat gerichter samenwerken om de ambities van de regio te realiseren. De focus ligt op de thema’s economie, ruimte en mobiliteit. Andere partners, zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, worden daarbij…Metropoolregio Eindhoven zet in op meer resultaat

06-07-2017 13:47 – Ingezonden door Redactie

De Metropoolregio Eindhoven, bestaande uit alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant, gaat gerichter samenwerken om de ambities van de regio te realiseren. De focus ligt op de thema’s economie, ruimte en mobiliteit. Andere partners, zoals het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, worden daarbij nog meer dan voorheen betrokken. Daarnaast wordt de manier waarop de gemeenten nu samenwerken – in een wirwar aan overleggen – aangepast. Dit adviseert het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven naar aanleiding van een kritisch evaluatierapport van adviesbureau Berenschot waar de Metropoolregio zelf opdracht toe heeft gegeven.
De Metropoolregio Eindhoven is in 2015 opgericht en is de opvolger van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE). De Metropoolregio Eindhoven is een vrijwillige netwerksamenwerking waarin de 21 deelnemende gemeenten inmiddels twee jaar samen optrekken. Adviesbureau Berenschot heeft deze eerste twee jaar geëvalueerd. Het evaluatieonderzoek laat zien dat het bestuurlijk netwerk samen met de triple helix aan kracht heeft gewonnen. Tegelijkertijd stelt Berenschot ook dat door een complexe overlegstructuur, onduidelijkheid bij bestuurders over hun rol en taak en de geringe binding van de eigen gemeente met de regio.
De nog jonge bestuurlijke samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven wordt door het Dagelijks Bestuur als strategisch zeer waardevol gezien. De Metropoolregio Eindhoven is een onmisbare schakel in de intensieve samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deze succesvolle samenwerking maakt Brainport Eindhoven internationaal één van de meest innoverende en concurrerende hightech-regio’s. Onlangs riep het kabinet de regio nog uit tot één van de drie economische kernregio’s (Mainports). De Metropoolregio Eindhoven is als overheidspijler onmisbaar voor de economische ontwikkelingen van deze Mainport. Als gesprekspartner van het rijk en de provincie draagt de Metropoolregio Eindhoven zorg voor een excellent leef- en vestigingsklimaat voor inwoners en ondernemers, en voor de financiering van het regionale stimuleringsfonds en de Stichting Brainport.
Vanwege dit strategische belang adviseert het DB om de tweesporen-aanpak uit het Berenschot-rapport over te nemen: het realiseren van quick-wins en het voorbereiden van een fundamentele herijking van de samenwerking.
De quick wins zijn onder andere: blijf focussen op de thema’s economie, ruimte en mobiliteit, richt het Regionaal Platform uitsluitend in voor kennisuitwisseling en maak meer gebruik maken van de ambtelijke capaciteit bij gemeenten. Bij de uitwerking van de quick wins worden nieuwe afspraken gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden binnen de samenwerking. Hierdoor verwachten wij dat de effectiviteit van de samenwerking op korte termijn wordt vergroot. Deze aanpassingen worden zo snel mogelijk ingevoerd. Daarnaast zal er een fundamentele herijking van de samenwerking plaatsvinden. In februari 2018 moet er bij de 21 gemeenten een nieuw commitment zijn op de strategische hoofdopgaven van de regio en op de vorm van de samenwerking. Op basis daarvan zal na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 met de nieuw gekozen gemeenteraden de Regionale Agenda uitgewerkt worden.
Het rapport van Berenschot en het advies van het Dagelijks Bestuur is vandaag besproken met alle leden van het Algemeen Bestuur, waarin alle 21 gemeenten met een raads- of collegeleden vertegenwoordigd zijn.

Powered by Blog Grabber