Minister kiest voor Gewestplantracé

Vrijdag 9 mei is opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van de zo noodzakelijke omleidingsweg rond Neerpelt. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft…Minister kiest voor Gewestplantracé

19-05-2014 12:30 – Ingezonden door Redactie

Vrijdag 9 mei is opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar de realisatie van de zo noodzakelijke omleidingsweg rond Neerpelt. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits heeft op deze dag de Vlaamse Regering de stand van zaken aangaande de N71 Omleidingsweg Neerpelt meegedeeld. Daaruit blijkt dat nu ook de Vlaamse Overheid uitdrukkelijk kiest voor het gewestplantracé en dit verder wil concretiseren. De gemeente is steeds voorstander geweest voor het gewestplantracé aangezien dit zowel voor mens, milieu als voor mobiliteit en verkeersveiligheid de enige goede oplossing is.

MKBA
Tot voor kort lagen nog verschillende mogelijke tracé-varianten in de weging. De minister kiest nu duidelijk voor de noordelijke variant. D.i. het tracé dat start waar de huidige N71 eindigt (ter hoogte van het kruispunt Broeseinderdijk-Zonhoekstraat) om vervolgens via de Eindstraat, de Boelehoef, de watering van de Holen en de Bienderstraat, uiteindelijk ter hoogte van de spoorwegovergang op de Hamonterweg aan te sluiten op de N712 (Hamonterweg) richting Hamont-Achel. De Minister motiveert haar keuze aan de hand van diverse studies waarmee het dossier de afgelopen jaren werd onderbouwd: Gewestplan (1978) en gewestplanherziening (1995); studie Nut en Noodzaak (2003), plan-Mer (2009) en tenslotte de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die op 22 april jl. werd afgerond.

Deze MKBA becijfert de kosten-baten van verschillende tracé-varianten. Voor het weerhouden gewestplantracé betreft het steeds een baat, gaande van 17,4 miljoen euro netto-actueel over een periode van 30 jaar, tot 28,8 miljoen euro perpetueel. Voor het andere traçé gaat het over een kost van 0,8 miljoen euro resp. een baat van 3,7 miljoen euro. Ook indien de niet-gemonetariseerde milieu-effecten vergeleken worden scoort het gewestplantracé duidelijk het beste.

In de MKBA werd in het bijzonder vanuit het oogpunt natuur reeds rekening gehouden met een pakket aan passende en begeleidende milderende maatregelen. Het gaat daarbij o.m. om geluidsschermen tbv. kwetsbare gebieden, aangepast geluidsarm wegdek, maatregelen ter preventie van verdrogende effecten, aangepaste ondertunnelingen ter hoogte van waterlopen, … Om zekerheid te bieden dat het gewestplantraçé garandeert dat het de realisatie van de Vlaamse natuurdoelen (Instandhoudingsdoelstellingen – IHD’s) niet in de weg staat, werd dit tracé gekoppeld aan de realisatie van een optimaal leefgebied voor de doelsoort “grauwe klauwier”. Rond de MKBA werd overigens een participatief traject doorlopen waarbij verschillende malen overleg werd gepleegd met de voornaamste grondeigenaar en de lokale natuurbeweging. De MKBA concludeert dat het gewestplantracé globaal gezien het enige is dat een substantiële positieve netto-actuele waarde kan realiseren. Mits het voorzien van voldoende ruimte voor de (Europees belangrijke) natuur, zoals bij het gewestplantracé reeds voorzien, worden meervoudige, gebiedsspecifieke doelstellingen gerealiseerd, zowel op vlak van mobiliteit als op vlak van milieu.

Vervolg
Op basis van de beschikbare studies kan de Administratie Wegen en Verkeer het dossier voor de aanleg van de omleidingsweg nu verder technisch uitwerken, door o.m. een ecohydrologische studie van de Wateringen De Holen, een uitgewerkt technisch wegenisontwerp van het tracé en het concretiseren van bijvoorbeeld de geluidsmodellering en natuurinrichting, met inbegrip van een plan van aanpak. De resultaten hiervan dienen vervolgens als basis voor de procedure voor het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van de weg. Belangrijk bij de verdere uitwerking van het dossier is dat de ingeslagen weg van het overleg met de (lokaal) betrokken actoren, o.a. terreinbeherende organisaties, wordt verdergezet om gebruik te maken van de aanwezige expertise op vlak van natuur om nadere invulling te geven aan de in de MKBA voorgestelde natuurmaatregelen. De N71 –noordelijke omleiding Neerpelt werd in het kader van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) geselecteerd als prioritair dossier. Dit biedt alvast de nodige garanties dat ook de financiële middelen voorzien zijn voor de realisatie van de omleidingsweg. In het meerjarenplan van de Administratie Wegen en Verkeer Limburg voor de periode 2014-2016 is alvast 2.000.000 euro gebudgetteerd. De gemeente Neerpelt heeft in haar meerjarenbudget bovendien 1.000.000 euro aan middelen voorzien, specifiek om extra te kunnen investeren in een kwaliteitsvolle natuurinrichting in het gebied.

 

Powered by Blog Grabber