Inwoners meer aan zet binnen het Sociaal Domein

CRANENDONCK – Een van de uitgangspunten van de nieuwe beleidskaders voor het Sociaal Domein is dat inwoners meer mee gaan doen en zelf kunnen meebeslissen. “De centrale boodschap is dat inwoners, individuen of groepen, zich meer eigenaar van vraagstukken gaan voelen”, zegt wethouder Marcel Lemmen (VVD, Sociaal Domein).

Deze nieuwe, voorgenomen ontwikkeling past in de verschuiving van zorgende overheid naar een participerende maatschappij. De nieuwe kaders zijn richtinggevend voor de sociale kant van het gemeentelijke beleid. Hieronder vallen onder meer de beleidsterreinen Wmo, Participatiewet, Jeugdwet, Wet publieke gezondheidszorg en delen van aanverwante beleidsterreinen zoals (passend) onderwijs, minimabeleid, subsidiebeleid, schulddienstverlening, sport en verenigingsleven. 

Bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp zal de Wmo-consulent straks onderzoeken wat de directe omgeving, bestaande uit familieleden en omwonenden, hierin kan betekenen. Ontbreekt deze schil van mensen, dan kunnen inwoners nog altijd terugvallen op bestaande regelingen. Lemmen: “Onze inwoners moeten erop kunnen rekenen dat zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar is wanneer dat nodig is.”

Een ander onderdeel van de transformatie is dat mensen die werkzaam zijn binnen het sociaal domein meer de straat op gaan. Dat is een van de uitgangspunten van het nieuwe wijkgerichte werken. Hiermee kan er beter handen en voeten worden gegeven aan burgerparticipatie. De jongerenwerker, Wmo-consulent en sociaal makelaar zullen nog meer zichtbaar en aanspreekbaar worden, zodat ideeën van onderop gerealiseerd kunnen worden. Zo kunnen buurtbewoners bijvoorbeeld zelf het initiatief nemen om het openbare groen in hun woonomgeving onder handen te nemen. 

Er komen twee gebiedsteams die zich richten op preventie, collectief aanbod en meer samen doen in de wijk. Ook kan een gebiedsteam een kern of wijk analyseren op de aanwezigheid van beschermende factoren en risicofactoren. Door in het gebied en op locatie werkzaam te zijn, heeft zij hier snel zicht op.

Volgens Lemmen wordt er met de nieuwe beleidskaders ingespeeld op een behoefte vanuit de samenleving. Lemmen: “We hebben te maken met een snel veranderende samenleving, waarbij mensen zelf willen meebeslissen.” Ook beperkte middelen en ontwikkelingen als vergrijzing en individualisering brengen de wil en noodzaak tot vernieuwing in het Sociaal Domein. Daarom is er een ombuiging in denken en doen nodig, in beleid en uitvoering. 

Lemmen: “De vraag naar zorg blijft de komende jaren toenemen. De nieuwe beleidskaders zijn nodig om deze toenemende vraag het hoofd te kunnen blijven bieden.”

De nieuwe richting binnen het Sociaal Domein wordt niet alleen een uitdaging voor zorgprofessionals, maar ook voor inwoners van de gemeente. Een goede communicatie over de nieuwe werkwijze is daarom van groot belang, aldus Lemmen. Hij ziet hierbij onder meer een rol weggelegd voor de huiskamers en dorpsraden.

De wethouder stelt dat de transformatie tijd vraagt. Het is volgens Lemmen ook een kwestie van lef hebben en experimenteren. De gemeente heeft daar een kaderstellende en faciliterende rol in. 

Op dinsdag 25 juni vergadert de Cranendonckse gemeenteraad over het raadsvoorstel.