Jaarrekening gemeente Cranendonck

CRANENDONCK – In haar jaarrekening legt de gemeente Cranendonck verantwoording af over hetgeen ze in het voorgaande jaar heeft gedaan en wat dat allemaal heeft gekost. De jaarrekening 2018 van de gemeente Cranendonck laat een positief saldo zien 70.000 euro. Toch zijn er nog veel zorgen over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven.

Wethouder Frans Kuppens (CDA, financiën): “Een positief saldo van 70.000 euro klinkt mooi, maar we hebben vorig jaar 2,1 miljoen euro meer uitgegeven in het Sociale Domein dan dat we voor deze taken van het Rijk hebben ontvangen. Dit hebben we opgevangen door onze reserves in te zetten. Qua de solvabiliteit (de verhouding tussen eigen vermogen en kapitaal red.) zitten we nog goed, maar we mogen met onze reserves niet heel veel meer naar onder gaan zakken.” 

Eerder werd over 2018 een nadelig saldo van 476.000 euro verwacht. Het definitieve resultaat is echter 546.000 gunstiger dan verwacht. Dit op een totale omzet van 54 euro miljoen.

“Dit positieve resultaat is voor het merendeel ontstaan door incidentele en onvoorziene mee- en tegenvallers, waaronder vooral de hogere inkomsten van bouwleges”, aldus Kuppens.

Om meer in balans te komen binnen het Sociaal Domein heeft de gemeente Cranendonck vanaf medio september 2018 een aantal veranderingen doorgevoerd en staat 2019 in het teken van hervormingen in het Sociaal Domein.

Medio vorig jaar, bij de voorbereiding van de begroting 2019, werd duidelijk dat de financiële positie van de gemeente Cranendonck onder druk staat door ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Uit de jaarrekening 2018 blijkt dat de gemeente in 2018 ruim 2,1 miljoen meer heeft uitgegeven in het Sociale Domein dan dat ze voor deze taken van het Rijk ontvangen. Omdat dit wordt opgevangen door het inzetten van reserves is het jaarresultaat van 2018 70.000 euro.

Kadernota

De balans van de uitgaven en inkomsten binnen het Sociaal Domein blijft de komende jaren een aandachtspunt. Dit blijkt ook uit de kadernota 2020. Hierin bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren.

Kuppens: “In de kadernota heeft het Sociaal Domein de hoogste prioriteit. Er is geen ruimte voor nieuw beleid. We kunnen niet jaar op jaar verlies draaien. Daarnaast is het beleid strakker geworden. De provincie heeft aangegeven dat de laatste twee jaar van de begroting sluitend moeten zijn. Daarom moeten wij de komende jaren stappen gaan ondernemen. We hebben echter slechts op een beperkt deel van de begroting invloed. Eigenlijk zit er geen lucht meer in de begroting. Dat betekent dat er ingrijpende politieke keuzes gemaakt moeten worden.” Kuppens wil daar vooralsnog geen voorschot op nemen: “Hiervoor stelt de gemeenteraad nu eerst de kaders vast.”

Op dinsdag 2 juli wordt de jaarrekening 2018 behandeld in de gemeenteraad. Het document is in te zien via het raadsinformatiesysteem op de website www.cranendonck.nl.