Watertekort door warm en droog weer

REGIO – In een groot deel van het gebied van waterschap De Dommel is het vanaf 28 juni 2019 verboden om te beregenen met oppervlaktewater. Beken in het gebied van Waterschap De Dommel zijn afhankelijk van regenwater. Door het warme weer en weinig neerslag is de hoeveelheid water en doorstroming in veel beken flink afgenomen. Er zijn beschermende maatregelen nodig voor planten, dieren en de waterkwaliteit. Met het instellen van het onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil zoveel mogelijk voorkomen.

Er mag nog wel water worden onttrokken uit de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal, de Tongelreep en de Zandleij. Hier stroomt op dit moment nog voldoende water doorheen. In alle overige stroomgebieden, inclusief alle zijsloten die erin uitkomen en overige oppervlaktewateren, geldt nu een onttrekkingsverbod.  

Kaart met gebieden onttrekkingsverbod oppervlaktewateren Waterschap De Dommel 2019: https://dommel.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=Onttrekkingsverbod 

Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties en voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Dit geldt voor alle beken en sloten, maar ook bijvoorbeeld visvijvers en vennen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met oppervlaktewater is wel toegestaan. Waterschap De Dommel voert verscherpte controle uit op de naleving van het verbod om oppervlaktewater te onttrekken.

In bepaalde gebieden is beregenen vanuit grondwater onder voorwaarden wel toegestaan.

Waarom een onttrekkingsverbod? 
Door de droogte van 2018 en een relatief droge winter en voorjaar moet het waterschap deze maatregel nemen. Door de lage waterstanden kan er schade ontstaan aan oevers en is er kans op sterfte van dieren en planten in sloten en beken. Met het instellen van het onttrekkingsverbod wil het waterschap verdere daling van het waterpeil zoveel mogelijk voorkomen. Zodra de omstandigheden dit toelaten, wordt het verbod ingetrokken. 

Wat doet Waterschap De Dommel nog meer?
Het waterschap heeft waar mogelijk de stuwen hoog staan om water vast te houden en te laten infiltreren. Op sommige plekken is zelfs het maaionderhoud uitgesteld om de waterafvoer te vertragen. Verder staat de waterinlaat (schuif) bij het Wilhelminakanaal helemaal open. Op deze manier komt zoveel mogelijk water het gebied tussen Olen (bij Son en Breugel) tot Sint-Michielsgestel in. 

Wat kunt u zelf doen?
U staat er misschien niet bij stil, maar u kunt zelf ook iets doen aan bewust omgaan met water en zo een steentje bijdragen om uw eigen omgeving te wapenen voor de klimaatverandering. U kunt in uw eigen tuin tegels vervangen door bijvoorbeeld gras. Zo kan het water beter infiltreren en het grondwaterpeil aanvullen. Neem een kijkje op onze website (https://www.dommel.nl/algemeen/wateroverlast-en-droogte/wat-kun-je-zelf-doen/tips-voor-uw-tuin.html)  voor inspiratie. Alle kleine initiatieven samen zorgen voor een groot effect!

Grondeigenaren, zoals boeren, terreinbeheerders en landgoedeigenaren, kunnen helpen door het regenwater langer in sloten vast te houden. Zo kan het in de grond zakken en het grondwater aanvullen. Waterschap De Dommel ondersteunt met materialen, arbeid, informatie of een financiële bijdrage: . 

Waterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

Wij zijn een moderne functionele overheid, steeds met oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We realiseren onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie.