Keuzes maken valt Cranendonck zwaar

CRANENDONCK – De raadsvergadering van 2 juli was geheel gewijd aan de financiële positie van de gemeente Cranendonck. De Jaarrekening over 2018 gaf weliswaar een klein overschot te zien, maar dat was ontstaan door voor 2 miljoen uit de reserves te halen: het feitelijke jaarresultaat is dus royaal negatief. Uit een actuele tussenrapportage bleek dat de situatie er voor Cranendonck in de eerste drie maanden van dit jaar niet rooskleuriger op is geworden. Dus is de vraag: hoe gaan we hier verbetering in brengen? Het antwoord hierop moet te vinden zijn in de Kadernota: het document dat de hoofdlijnen schetst van wat er straks in de begroting voor 2020 komt te staan. Uit de discussie over deze Kadernota kwam naar voren dat de wethouder  van Financiën, Frans Kuppens (CDA), van de raad verwacht dat die eerst aangeeft waarop er bezuinigd moet worden. Terwijl de raad van de wethouder juist eerst wil weten uit welke opties men dan de keus heeft en wat daarvan de consequenties zouden zijn. Twee weken geleden had men in de commissievergadering ook al in dit kringetje om de hete brij heengelopen; in de raadsvergadering werd daar nog enige tijd mee doorgegaan.

Daarbij namen de coalitie en de oppositie wel verschillende standpunten in.  Willem Swinkels (VVD), Janneke van Happen (CDA) en Wim Aarts (Pro6) vonden dat ze amper cijfers hadden gekregen om een goede keus te kunnen maken waarop te bezuinigen. Wethouder Frans Kuppens bracht daar tegenin dat het veel werk vergt om van allerlei opties berekeningen te maken: dat wil hij liever gericht doen, daarom dient de raad hem eerst de grote lijnen aan te geven.

Patrick Beerten (Elan) had zijn huiswerk wel gemaakt en presenteerde een lijst met ombuigingen, waarmee het tekort in drie jaar wordt weggewerkt. Hij besefte dat lang niet al zijn bezuinigingen voor andere partijen acceptabel zouden zijn, maar hij stond open voor alternatieven van andere fracties. Hij riep wethouder Frans Kuppens op deze uitgestoken hand aan te nemen, want hiermee gaf hij immers het soort kaders aan waarom de wethouder vroeg. Ook Karel Boonen (Cranendonck Actief) noemde een reeks zaken, waarop uitgaven beperkt of inkomsten vergroot konden worden.

Dan maar een andere procedure
Wim Aarts opperde om een besluit over de Kadernota uit te stellen totdat B&W een lijst kon voorleggen zoals Elan die had gemaakt. Edwin Swinkels vond eveneens dat er nu geen besluit kon vallen en stelde voor om er over een week verder over te praten. Janneke van Happen dacht er ook zo over: zolang we geen idee hebben van de maatschappelijke effecten van concrete bezuinigingen, kunnen we als gemeenteraad geen goede afwegingen maken. Zij stelde voor om volgende week een werkbijeenkomst te beleggen. Patrick Beerten vroeg zich af of dan niet een herhaling van zetten dreigt. Na enige discussie is daarop afgesproken dat elke partij zijn ideeën uiterlijk woensdagavond 3 juli naar de griffier stuurt. Frans Kuppens laat die dan bundelen tot een lijst, waarover op 9 juli verder beraadslaagd wordt. Of dat een werkbijeenkomst, een commissie- of een raadsvergadering genoemd moet worden vond Burgemeester Roland van Kessel niet van belang: als die maar openbaar is. 

Het begin van het zomerreces is dus een week uitgesteld. Worden er komende dinsdag over de Kadernota uiteindelijk echt knopen doorgehakt?