Provincie lost probleem rond Kadernota op

CRANENDONCK – Als in het najaar de gemeentebegroting voor 2020 wordt vastgesteld, moet daar van de Provincie in staan hoe Cranendonck het huidige tekort binnen drie jaar denkt weg te werken. De manier waarop men dat denkt aan te pakken zou al in de Kadernota te lezen moeten zijn. Maar in de versie, die B&W vorige maand aan de raad voorlegden, stond eigenlijk alleen maar dat zonder bezuinigen er in 2022 een extra OZB-verhoging van 8½% dreigt. Met ‘extra’ wordt bedoeld: bovenop de inflatiecorrectie van 2%. Welke opties er zijn om te besparen, dat had wethouder Frans Kuppens (CDA) er niet in aangegeven: dat moesten de raadsleden hem maar vertellen. Omdat de gemeenteraad daar vorige week niet uit was gekomen, is toen afgesproken om op 9 juli een extra raadsvergadering te beleggen. Alle fracties zouden daarvoor ideeën voor besparingen indienen. Op de agenda stond nu de lijst, die B&W daaruit hadden samengesteld op grond van hun haalbaarheid. Heel erg diep wordt er nog niet gesneden: in 2022 zou ondanks de voorgestelde aanpassingen nog altijd een extra OZB-verhoging van 6% nodig zijn om de begroting dan sluitend te maken.

Maar aan het begin van de vergadering had wethouder Frans Kuppens een verrassende mededeling. De Provincie had hem maandag (letterlijk om vijf voor twaalf!) laten weten dat de rijksbijdrage, die gemeenten drie jaar lang ontvangen om de tekorten bij de jeugdzorg te verlichten, als permanent in hun begrotingen mogen opnemen. Voor Cranendonck scheelt dat een slok op een borrel: €269.000 per jaar. Daarmee is het gat in 2022 grotendeels gedicht: in plaats van 6% OZB erbij zou dan een extra verhoging van 1% voldoende zijn. Dat haalde meteen de angel uit het debat. “De Kadernota is nu niet spannend meer”, verwoordde Janneke van Happen (CDA) ieders gevoel. En of die 1% OZB-verhoging in 2022 nog wel nodig is, daarop wilde niemand zich nu al vastleggen. Een voorstel van Karel Boonen (Cranendonck Actief) om dat voornemen uit de Kadernota te schrappen, werd dan ook met algemene stemmen aangenomen.

Toch zijn de financiële problemen voor Cranendonck nog niet voorbij. De komende twee jaar worden nog flinke tekorten voorzien, ook als er bezuinigd wordt. Patrick Beerten (Elan) kwam daarom met een hele lijst van besparingen, waarmee die tekorten bijna gehalveerd zouden worden. Hij had zich er bij voorbaat bij neergelegd dat de andere partijen daar nu niet op in wilden gaan, maar hij verwacht wel elementen uit zijn lijst in de begroting voor 2020 terug te zullen zien. Er tekende zich wel een meerderheid af voor het idee om uit Keyport te stappen, de economische samenwerking met Limburgse gemeenten. Alleen Karel Boonen vond dit niet kunnen, vier jaar nadat we toegetreden zijn. Mede daarom stemde zijn fractie tegen de gewijzigde Kadernota. Ook Elan stemde tegen, omdat de prijscompensatie maar half wordt meegenomen, wat volgens Elan principieel onjuist en praktisch onhaalbaar is.

In oktober komt de gemeentebegroting voor 2020 uit. Daarin zal staan hoe alle besproken punten financieel vertaald zijn. En of er in de komende maanden nog nieuwe mee- of tegenvallers zijn opgedoken.