Weinig enthousiasme over aanpak verkeersoverlast tijdelijke randweg

BUDEL – Onder aanwonenden van de Grensweg, Midbuulweg, Mulkstraat en Heikantstraat in Budel lijkt weinig enthousiasme te bestaan over de maatregelen die de gemeente Cranendonck wil nemen om de verkeersoverlast op ‘tijdelijke’ Randweg-Zuid aan te pakken.  Dat bleek op woensdag 21 augustus tijdens een drukbezochte inloopavond in het gemeentehuis in Budel. Voor veel bezoekers was het niet de eerste keer dat ze een informatieavond over de tijdelijke Randweg-Zuid bezochten. Het dossier houdt de gemoederen al tientallen jaren bezig.

Door Roy de Leijer

Het vele auto- en vrachtverkeer dat via de Grensweg, Midbuulweg, Mulkstraat en Heikantstraat van België naar de A2 rijdt is veel aanwonenden van het tracé een doorn in het oog. Het zorgt al jaren voor verkeersoverlast. Bewoners konden tijdens de inloopavond hun licht laten schijnen over korte- en lange termijn maatregelen tegen deze overlast.

Begin vorig jaar besloot de gemeenteraad het project Randweg-Zuid, via de zogenoemde Schoterakker-plus variant, niet voort te zetten. Na dit besluit wordt er door de gemeente Cranendonck ingezet op twee sporen om de knelpunten op de huidige tijdelijke Randweg-Zuid op te lossen.

Hierbij is een onderscheid gemaakt in korte en lange termijn maatregelen. Bij korte termijn maatregelen wordt gedacht aan maatregelen die relatief eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Hierbij gaat het onder meer over extra belijning, 3D-drempels, bebording en het aanbrengen van een stuk voetpad. 

Bij lange termijn maatregelen wordt gedacht aan maatregelen die meer voorbereidingstijd en onderzoek vragen. Dit maatregelenpakket hangt nauw samen met de ontwikkeling van de ‘buitenom’ route via de Randweg-Oost, Randweg-Zuid, Fabrieksstraat, Hoofdstraat, Havenweg en Kempenweg, die de tijdelijke randweg moet ontlasten. Deze route kan vooral voor doorgaand vrachtverkeer als alternatief dienen.

Momenteel heeft het tracé Grensweg, Midbuulweg, Mulkstraat en Heikantstraat nog de functie van randweg. Deze functie kan mogelijk veranderen als de ‘buitenom’ route is aangepast en geoptimaliseerd. 

Doordat het karakter van de tijdelijke Randweg-Zuid hierdoor mogelijk verandert van randweg naar erftoegangsweg is het mogelijk om te kijken naar nieuwe aanvullende maatregelen. Hierbij kan worden gedacht aan een volledige herinrichting van de weg, het aanbrengen van een rotonde op kruising met de Fabrieksstraat en het eventueel realiseren van vrijliggende fietsvoorzieningen.

De korte termijn maatregelen kunnen mogelijk al eind dit jaar, begin volgend jaar worden gerealiseerd. Een woordvoerder van de gemeente durft geen uitspraken te doen over het tijdspad waarbinnen de lange termijn maatregelen gerealiseerd kunnen worden. Wel geeft hij aan dat een aantal van deze maatregelen mogelijk ook al eerder uitgevoerd worden als de functie van de weg nog niet veranderd is. “Hiervoor wordt een ‘menukaart’ samengesteld met verdere maatregelen voor het tracé.” Ook wordt er aan een plan gewerkt om het vrachtverkeer te weren over de ‘tijdelijke’ Randweg-Zuid. 

Inwoners konden tijdens de inloopavond niet alleen vragen stellen over de plannen, maar ook suggesties doen voor maatregelen. Er werd onder andere gepleit voor een betere handhaving van de verkeersregels en het instellen van een 30-kilometerzone.

Veel aanwonenden verwachten op korte termijn weinig verbetering. “Doordat het steeds drukker wordt, verwacht ik dat de problemen alleen maar zullen toenemen”, aldus een aanwonende. Een straatgenoot noemt de plannen teleurstellend: “Het zijn opnieuw lapmiddelen.”

Het raadsvoorstel over de korte termijn maatregelen wordt op dinsdag 15 oktober door de gemeenteraad van Cranendonck behandeld.