Wetenschap op de heide


REGIO – Staatsbosbeheer kreeg de afgelopen weken veel vragen van recreanten op de Strabrechtse heide. Niet alleen de bloeiende heide trok de aandacht, maar ook kratten en ‘mini wigwams’ staan op de heide. Geen kabouterdorp, maar wetenschappelijk onderzoek zo blijkt. 

‘Herstelmaatregelen voor fauna verarmde geplagde droge heide’ luidt de titel op de tijdelijke informatiepanelen. Er wordt onderzocht of door middel van een eenmalige fosfaat en/ of steenmeel toevoeging twee belangrijke knelpunten voor de heidefauna kunnen worden opgeheven, namelijk verzuring en te kort aan fosfor door plaggen en afvoeren. De ‘wigwams’ zijn insecten vallen. Met de vallen wordt gemeten hoeveel in de bodem en vegetatie levende vliegen- en muggen (larven) aanwezig zijn. De vallen zijn zwart met bovenin een doorschijnende vangpot, hierdoor worden de insecten naar de vangpot toe getrokken, omdat dit de enige lichtbron is. In het laboratorium worden hoeveelheden en soorten vergeleken met andere proeflocaties. 

In het onderzoek naar: ‘Kansen voor oude droge heide in het heidelandschap’ wordt de ontwikkeling vergeleken van de bodem en vegetatie van oude, ongeplagde droge heides

door heel Nederland. Een van de locaties waar het onderzoek wordt uitgevoerd is de Strabrechtse Heide. In dit onderzoek wordt met name naar de humuslaag gekeken die in oude heides kan ontstaan en de voedingsstoffen die in deze laag zijn opgeslagen. Als onderdeel van het onderzoek is een laboratoriumexperiment opgezet met bodemkolommen afkomstig van de Veluwe, waarin gekeken wordt naar de effecten van droogte op de oude heidebodems. 

Toen 2018 ook daadwerkelijk een zeer droog jaar werd, zijn er op drie locaties in Nederland (Terlet, Strabrechtse Heide en Brunsummerheide) metingen ingezet om te bepalen of er nitraat vanuit de heidebodems naar het ondiepe grondwater uitspoelt. Dit wordt gedaan door met behulp van keramische cups grondwater op ongeveer een halve meter onder het maaiveld te bemonsteren en de samenstelling te bepalen. 

 Het onderzoek met de insectenvallen wordt uitgevoerd door wetenschappers van Stichting Bargerveen. Naar de effecten van droogte op oude heidebodems wordt gekeken door wetenschappers van onderzoekscentrum B-Ware. Staatsbosbeheer faciliteert de onderzoeken en is zeer benieuwd naar de resultaten. De onderzoeksprojecten zijn mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.