Zuinig wordt duurzaam in Cranendonck

CRANENDONCK – In het Raadsprogramma van Cranendonck is ‘duurzaamheid’ één van de speerpunten. Er komen grote uitdagingen op de gemeente af, mede als gevolg van het Klimaatakkoord van Parijs in 2015. Denk aan de energietransitie, waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen vervangen moet worden door zon- en windenergie, aan energiebesparing en aan het afkoppelen van woningen van het aardgas. 

Wethouder Frits van der Wiel heeft daarom de Nota Duurzaamheid 2020-2024 op laten stellen, waarin staat beschreven wat er de komende jaren allemaal moet gebeuren wil Cranendonck in 2050 klimaatneutraal zijn. Als tussenstap is ook benoemd wat er gedaan moet worden om de woningen hier in 2030 energieneutraal te maken en om als gemeentelijke organisatie in 2030 CO2-neutraal te zijn. Al deze ambities worden in de nota nog niet in concrete maatregelen vertaald: dat moet de komende tijd nog uitgewerkt worden. Afhankelijk van het tempo, waarin dat zal gebeuren, kost dat inclusief personele uitbreiding jaarlijks 3,5 ton voor het basisscenario of 6 ton voor het meest ambitieuze scenario. De gemeente heeft zelf echter maar 1 ton beschikbaar, mogelijk komt er straks geld van het Rijk en de Provincie vrij voor specifieke projecten. Daarom werd in de vergadering van 15 oktober een alternatief scenario aan de raad voorgelegd: we beginnen nu met de nadere uitwerking en zodra er extra middelen beschikbaar komen zullen we de uitvoering opschalen. 

Alle raadsfracties begonnen met te zeggen dat ze de Nota Duurzaamheid een prima nota vonden, zodat de discussie nauwelijks over de inhoud maar vooral over de financiering ervan ging. Willem Swinkels (VVD) en Carry van Rooij (Elan) vonden de voorgestelde aanpak realistisch. Wim Aarts (Pro6) wees er op dat ook met de beschikbare middelen al heel veel bereikt kan worden. Erik Peeters (CDA) vond dat ook, reden waarom hij samen met VVD en Pro6 voorstelde om de term “alternatief scenario” om te dopen tot het positiever klinkende “duurzaam scenario”. Karel Boonen (Cranendonck Actief) vond dat de raadsleden beter pas komende maand, als de begroting behandeld wordt, kunnen afwegen hoeveel extra geld ze voor een ambitieus klimaatbeleid over hebben.  Maar Jordy Drieman (VVD) en Erik Peeters wezen hem er op dat die begroting inmiddels uit is en dat daar niet méér dan 1 ton voor duurzaamheid in opgenomen staat, dus zeker geen 6 ton. Wim Aarts bracht nog in dat als de gemeente in de toekomst wettelijk verplicht wordt om voor de energietransitie maatregelen te nemen, dat Pro6 dan positief op een verzoek van B&W om extra geld zal reageren.

Wethouder Frits van der Wiel benadrukte dat hij met opzet de raad nu deze keuze van een groeiscenario had voorgelegd: als er later extra geld beschikbaar komt kan de raad projecten uit de nota kiezen om naar voren te halen. Daar heeft hij goede hoop op, want vorige week heeft het Rijk een nieuwe subsidieregeling gelanceerd, waarbij €90 per koopwoning beschikbaar komt voor energiebesparing. Voor Cranendonck zou dat rond een half miljoen euro betekenen.

Uiteindelijk gingen alle partijen akkoord met de Nota Duurzaamheid, dus ook met het voorstel om de zuinigste aanpak voortaan het duurzaam scenario te noemen.