Begroting biedt weinig tot geen financiële speelruimte

CRANENDONCK – Ondanks de meevallende septembercirculaire, waarin staat welke uitkering gemeenten van het Rijk ontvangen, zit er weinig tot geen financiële speelruimte in de begroting 2020 van de gemeente Cranendonck. Dat bleek afgelopen dinsdag tijdens de behandeling door de gemeenteraad. Het college liet eerder al weten het verstandig te vinden om een eventuele meevaller vanuit de septembercirculaire voorlopig te parkeren. Dit in verband met allerlei onzekerheden omtrent landelijke ontwikkelingen. De gemeente Cranendonck moet namelijk nog twee jaar flink aan de bak om het gat dat is ontstaan door de forse tekorten binnen het sociaal domein weg te werken. De pijn van deze maatregelen laat zich nog even voelen. De begroting sluit volgend jaar met een tekort van bijna één miljoen. In 2021 is het tekort ruim zeven ton. Om de begroting sluitend te krijgen doet het gemeentebestuur een greep in de reserves.

Door Roy de Leijer

Janneke van Happen (CDA) vond net als het college dat er daarom rustig aan moet worden gedaan: “Van ons hoeft men dit jaar geen wensenlijstje te verwachten.”

Ze kreeg onder meer bijval van Jordy Drieman (VVD): “We zullen ons moeten dwingen om te sparen en zuiniger om te gaan met de reserves die we nog wel hebben. Ik merk dat we nu al geld aan het uitgeven zijn dat we nog niet hebben.”

Cranendonck Actief zag wel enige speelruimte in de begroting. Karel Boonen: “We willen niet alle bezuinigingen terugdraaien, maar wel de scherpe randjes er afhalen.” Onder meer een voorstel om de aanloopkosten voor de nieuwe Omgevingswet te spreiden over een periode van vier jaar haalde de eindstreep echter niet. Dat gold ook voor een amendement om de bezuiniging van 37.000 euro op het bibliotheekwerk in Maarheeze te schrappen. Alleen vanuit Pro6 was er steun voor het voorstel.

De fracties kregen tijdens begrotingsbehandeling in totaal meer dan twintig moties en amendementen voorgeschoteld. 

De taakstellende bezuiniging van 40.000 euro op de verenigingssubsidies wordt opnieuw met een jaar uitgesteld. Een raadsbrede meerderheid was tegen een bezuiniging met de kaasschaafmethode en wil dat het bestaande subsidiebeleid eerst tegen het licht wordt gehouden, zodat er nieuwe spelregels kunnen worden opgesteld. “Wij vinden dat de verenigingen niet de dupe mogen worden van ons beleid, zeker niet omdat er steeds meer van hen wordt gevraagd”, aldus Patrick Beerten (Elan).

Daarnaast willen alle partijen dat er door het collega onderzoek wordt gedaan naar de financieringsmogelijkheden voor meer parkeerplaatsen en extra afsluitbare fietsboxen bij het NS-station in Maarheeze. Wim Aarts (Pro6): “Eerdere uitbreidingen blijken ontoereikend te zijn.” Om de uitbreiding te kunnen realiseren willen de raadsleden buiten de begroting een beroep doen op subsidies van onder meer Brainport, MRE, ProRail, de provincie en de Programmaraad SmartwayZ.

Het college kreeg nog meer ‘huiswerk’. Unanieme steun was er namelijk ook voor de motie waarin het college wordt opgeroepen ervoor te zorgen dat er sneller wordt gebouwd in de gemeente Cranendonck. Om dit te bewerkstellingen moet het college proactief in gesprek met projectontwikkelaars, particulieren en woningstichtingen. Er moet onder meer worden gekeken naar het versnellen van procedures voor het splitsen van woningen en de mogelijkheden voor tiny houses en flexwoningen. 

Een meerderheid van de gemeenteraad van Cranendonck heeft de begroting voor 2020 vastgesteld. De oppositiepartijen Elan en Cranendonck Actief stemden tegen. Boonen (Cranendonck Actief): “Het debat heeft zich toegespitst op enkele kleine bedragen. Als die ruimte er niet is op een begroting van bijna 50 miljoen, dan zullen we met pijn in het hart tegenstemmen.”