Meerjarenplan Pelt goedgekeurd 

PELT – Op 19 december werd door de gemeenteraad het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. De komende 6 jaar zal er 80 miljoen euro worden geïnvesteerd. In het voorjaar van 2019 heeft de gemeentelijke administratie een ‘omgevingsanalyse’ gemaakt en is door een bevraging bij de inwoners een enquête gehouden voor het ‘Plan voor Pelt’. 

Dat leverde heel wat interessante informatie op die gebruikt werd om aan het meerjarenplan invulling te kunnen geven. Er wordt werk gemaakt van nieuwe initiatieven die de bezorgdheid van de inwoners wegdragen: verkeersveiligheid en -doorstroming, veilige fietspaden en initiatieven voor een beter klimaat en milieu. Zo wordt er een mobiliteitsplan opgemaakt met een verkeersveilige en toegankelijke inrichting van schoolomgevingen en dorpscentra. Er wordt 11,3 miljoen uitgetrokken voor de aanleg van fietspaden langs de grote invalswegen en op de verbindingswegen tussen de kerkdorpen. Bij de hogere overheden zal worden aangedrongen op een betere ontsluiting en bereikbaarheid van Pelt. 

De focus ligt daarbij op een verbetering van het aanbod aan openbaar vervoer, de realisatie van de Noord-Zuidverbinding en van de omleidingsweg rond Neerpelt. Op lange termijn wilt men de twee historische centra op elkaar laten aansluiten via een ruimtelijke verbinding in Haspershoven. Om de industrie- en handelszones aantrekkelijker te maken wordt 4,8 miljoen voorzien. Het Nolimpark wordt vernieuwd en met de inplanting van Campus Noord worden kansen gegeven aan jonge ondernemers. Bij de Koel (Albert Heyn, Jumbo, Action, Wibra, Proximus, Eldi, Tom &Co en later Lidl) wordt een vlottere circulatie en verkeersafwikkeling gepland. In de ontwikkeling van de Heuf als zorgstraat wordt 4,2 miljoen geïnvesteerd. Het Marktplein van Neerpelt wordt heringericht als plek van ontmoeting en beleving. Verenigingen zullen ondersteund worden door het uitwerken van een evenementenbeleid. Er komt een fysiek Huis van het Kind en in elk kerkdorp wordt werk gemaakt van een kwaliteitsvolle infrastructuur voor de buitenschoolse opvang. Hiervoor komen nieuwe gebouwen in Lindel-Hoeven, Herent en Grote Heide. Dit gebeurt in het kader van de ‘Brede School’ waarbij volop wordt ingezet op samenwerken en delen van voorzieningen. Hiervoor is 11,7 miljoen voorzien. Daarnaast komt in samenwerking met WICO een multi-inzetbare sporthal in Vondersbroek. De meer dan 100 buurtwerkingen en -verenigingen krijgen de steun van de gemeente voor de organisatie van de jaarlijkse Dag van de Buren. Elk jaar worden één of meerdere kerkdorpen in de kijker gezet waarbij de inwoners volop mee kunnen denken bij de ontwikkeling van hun kerkdorp. De online dienstverlening wordt verder uitgebouwd en de dienstverlening aan de balie geoptimaliseerd. Daarvoor komt er een uitbreiding van het gemeentehuis aan de Oude Markt zodat alle publieksdiensten op één plaats zitten. Het gemeentehuis op het Kerkplein krijgt een make-over en in hetzelfde gebouw komt een nieuwe en eigentijdse bibliotheek waardoor de bib in de Norbertinessenlaan zal verhuizen. De bibliotheek van Sint-Huibrechts-Lille krijgt een nieuw onderkomen in woonzorgcentrum Teutenhof en de gemeentewerf in de Lieven Bauwenslaan wordt uitgebreid. Voor deze voorzieningen is een investering van 12,2 miljoen euro voorzien. De belastingen voor de inwoners werden in 2019 vastgesteld op het laagste tarief van de twee voormalige fusiegemeenten (6% aanvullende personenbelasting en 741 opcentiemen op de onroerende voorheffing). Dat zal deze legislatuur ongewijzigd blijven. Tijdens deze zelfde gemeenteraad werden de erkenning en subsidiëring van verenigingen en de werking van de adviesorganen grondig herbekeken. Peltse verenigingen kunnen de infrastructuur aan voordelig tarief huren, gebruik maken van de uitleendienst en genieten van financiële ondersteuning. De toekenning en berekening van subsidies is afhankelijk van de sector waarin een vereniging actief is (cultuur, gezin, jeugd, milieu en natuur, senioren, Sinterklaas, sport en welzijn). Een overgangsmaatregel voorkomt dat verenigingen in bepaalde sectoren plots veel minder of meer subsidies ontvangen. Voor cultuur- en sportverenigingen is er een compensatie voorzien in de tarieven voor de huur. Een belangrijke wijziging is de link met de adviesraden. De toekenning van subsidies werd losgekoppeld van lidmaatschap aan een adviesraad.