De beste wensen van onze burgemeesters

HAMONT-ACHEL/PELT/CRANENDONCK – Het eerste nummer van HAC Weekblad in 2020 is weer van de drukpersen gerold. Al tien jaar lang brengen we u iedere week nieuws, vers van de pers. Een andere traditie is het jaarlijkse Nieuwjaars-interview met de burgemeesters uit ons verspreidingsgebied. Samen met HAC Weekblad blikken Frank Smeets (Pelt), Roland van Kessel (Cranendonck) en Rik Rijcken (Hamont-Achel) terug, kijken ze vooruit en wensen ze al onze lezers al het beste toe in het nieuwe jaar. 

Op 1 januari 2019 werd de fusie tussen Neerpelt en Overpelt officieel. Samen met burgemeester Frank Smeets overlopen we het jaar. “Wat me het afgelopen jaar het meest verbaasd heeft, zijn de inwoners van Pelt. Het enthousiasme van de Peltenaren omtrent de fusie heeft enorm geholpen om alles op punt te zetten,” aldus Frank. “Want er kwamen toch heel wat uitdagingen op ons pad zoals het samenvoegen van twee administraties, het uniformeren van de financiën, de subsidiereglementen, de adviesraden,…” 

Roland van Kessel blikt eveneens met een warm gevoel terug op 2019. “We zijn zo goed ontvangen in de gemeente en het eerste half jaar heeft volledig in het teken gestaan van elkaar leren kennen.” Dit bleek ook tijdens de kernbezoeken die Roland het eerste deel van 2019 heeft gedaan. “Ik heb uitgebreid de tijd genomen om alle dorpskernen een bezoekje te brengen. Zo heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe de samenhorigheid, de culturele activiteiten en vooral de burgers zelf de gemeente typeren. Ik ben in mijn tijd als wethouder en daarvoor veel met burgerparticipatie bezig geweest en het was prettig om met de dorpsraden mijn kennis en ervaringen hierover te delen. Ik vind het belangrijk om te horen wat de mensen bezighoudt. Uit mijn bezoeken werd vlug duidelijk dat er al heel wat initiatieven zijn binnen de gemeente. De gemeente heeft daarin een faciliterende rol”.” Roland gaat verder: “Dit past zeker in de huidige tijdsgeest: het bestuur heeft een ondersteunende functie om zo samen met de inwoners projecten realiseren. In het eerste kwartaal van 2020 zullen we samen met de inwoners uitwerken hoe we volgende stappen kunnen zetten. De inwoners van Cranendonck weten wat ze willen en willen graag meehelpen aan het verbeteren en verder brengen van hun eigen leefomgeving. Het overkoepelende doel is om ‘met elkaar voor elkaar te zorgen’.”

En ook in Hamont-Achel was het een jaar van aftoetsen. Rik Rijcken: “Het was een boeiend jaar,” begint Rik. “Het nieuwe schepencollege heeft kennis gemaakt met de administratieve kanten van het bestuur en dat heeft tijd nodig gehad. Ik heb vooral geleerd om geduld te oefenen, er moet namelijk vooraf goed nagedacht worden om zo projecten tot een goed einde te brengen We hebben samen met de administratie een ambitieus meerjarenplan opgesteld. De komende 6 jaar gaan we vanuit de stad ongeveer 36 miljoen investeren in Hamont-Achel, het is een hele uitdaging om dit heerlijk ambitieus meerjarenplan te kunnen uitvoeren.” 

Wie in 2019 door de gemeente Pelt reed kon er niet omheen: er hebben heel wat ingrijpende wegenwerken plaatsgevonden. Voor veel inwoners en lokale ondernemers was dit een doorn in het oog, maar natuurlijk hebben al deze werken een gegronde reden. “We willen flink inzetten op veilige, betere fietspaden en dat proces is nu al in werking gezet door de werken die reeds hebben plaatsgevonden aan o.a. de Bosstraat/Hamonterweg, de Breugelweg en de Ringlaan. We willen er in de toekomst voor zorgen dat alle invals- en verbindingswegen naar de gemeente toe voorzien zijn van bredere, veiligere en indien mogelijk losliggende fietspaden. De veiligheid van de weggebruikers is voor ons cruciaal. Dat gezegd zijnde is ook de veiligheid aan de schoolomgevingen en in de dorpskernen van groot belang. We opteren dan ook voor het concept van een bredere school, een omgeving waar scholen, kinderopvangen, speelruimtes, ontmoetingscentra samenkomen zodat er geen lange afstanden afgelegd moeten worden tussen de locaties. En op langere termijn willen we ook alle sportfaciliteiten zoals de sporthal en het zwembad op één locatie onderbrengen. In dit project zullen de inwoners van Pelt zeker weer betrokken worden.” 

Inspraak van de burgers was een van de pijlers die Pro Hamont-Achel in oktober 2018 naar de verkiezingsoverwinning heeft gebracht. “We proberen de inwoners zo goed mogelijk te betrekken en te informeren over nieuwe of veranderende situaties. Denk aan de info- en inspraakmomenten over toekomst van de Achelse sporthal en de verkeerssituatie bij o.a. de Achelpoort en de Kiekoet.”  Ook ‘veiligheid’ stond hoog op de agenda in Hamont-Achel. “Samen met de politiediensten van Hamont-Achel en Pelt (HANO) hebben we drie werkgroepen opgericht. Zo wordt er in 2020 gewerkt aan een evenementenbeleid zijn we momenteel druk bezig met het uitwerken van een cameraplan waardoor er op verschillende strategische plaatsen in de gemeente visuele controle gehouden kan worden en lanceren we vanaf het voorjaar van 2020 ‘gasboetes’ zodat we gemakkelijker gevolgen kunnen geven aan ‘kleinere’ overlasten.” 

In het nieuwe jaar komen er ook nieuwe budgetten vrij waarmee o.a. fietsstraten geïmplementeerd worden. “Het is voor ons van groot belang dat we betere fietsvoorzieningen en voetpaden realiseren. Zo zullen er nieuwe voorzieningen aangelegd worden en staan er onderhoudswerken gepland voor bestaande fiets- en voetpaden. Door hier een verbetering te brengen hopen we op een mentaliteitsverandering bij onze inwoners. We willen ze namelijk stimuleren om vaker per fiets of te voet te gaan.” 

In 2020 zal het aanpakken van de overlast van het AZC aan de Randweg-Oost een grote rol spelen in de gemeente Cranendonck. Roland haalt aan dat een kleine groep van de asielzoekers die hier verblijven voor heel wat overlast zorgt in de gemeente, meer bepaald in Maarheeze. “Dit is een probleem dat aangepakt moet worden.” 

Het COA, de overkoepelende organisatie die het AZC exploiteert, heeft te kennen gegeven dat ze graag de huidige gebouwen willen vernieuwen. De komende twee jaar zal er dan ook extra aandacht gaan naar de herontwikkeling van gebied waar nu het AZC is gevestigd. 

In het Sociaal Domein gaan we aan de slag met de maatschappelijke opvang omtrent zorg en veiligheid. Daarnaast wordt het project ‘Buitenkans’ dat de ontwikkeling en de verduurzaming van het buitengebied behartigd, in 2020 verder uitgewerkt. “Dit jaar gaat vooral een jaar van uitvoering worden,” vertelt Roland. “Heel wat plannen zoals o.a. de centrumplannen voor Budel en Maarheeze, maar ook de ontwikkeling van de Baronie staan klaar voor besluitvoering of uitvoering. De plannen worden hopelijk dit jaar afgerond zodat er gestart kan worden met de uitvoering ervan.

De verbouwingen en de herinrichtingen van de gemeentehuizen in Neerpelt en Overpelt gaan vanaf 2020 van start in Pelt. “Doel hiervan is om de inwoners nog beter tot dienst te zijn door ruimere openingstijden aan te bieden, het aanbod te vergroten en om een betere dienstverlening aan te bieden,” vertelt Frank Smeets. “Afgelopen jaar hebben we de werf en de technische dienst laten fuseren op het industrieterrein in Overpelt. En in het gemeentehuis te Neerpelt kan iedereen voortaan terecht voor de eerder ceremoniële zaken zoals huwelijken en gouden bruiloften. In Overpelt brengen we de administratieve en gemeentelijke diensten samen zoals het aanvragen van vergunningen, het ophalen van rijbewijzen,… ” 

De komende twee jaar zal er extra ruimte gecreëerd worden in het gemeentehuis van Overpelt om er alle administratieve medewerkers een plek te geven. Want heel wat personeelsleden die voorheen in Neerpelt hun functie uitoefenden, zullen dit vanaf nu vanuit het gebouw in Overpelt doen. In 2022-2023 is dan het gemeentehuis van Neerpelt aan de beurt. Het gebouw zal gemoderniseerd worden en nog belangrijker, na afloop van de vernieuwingswerken ook de locatie worden van de gemeentelijke bibliotheek. “Zoals gezegd zullen heel wat personeelsleden van Neerpelt naar Overpelt verhuizen waardoor we extra ruimte creëren in Neerpelt. Een ideale locatie om de bibliotheek in onder te brengen! Momenteel is die gehuisvest in CC Palethe, maar die barst bijna uit zijn voegen. De verhuizing van de bibliotheek is gepland voor 2024-2025.”

In Hamont-Achel staan komend jaar de aanpassing van diverse bestaande Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (RUP’s) van de gemeente op het programma. We streven naar een hogere woondichtheid langs bestaande wegen om zo de groene ruimtes in onze centra te kunnen behouden. “We gaan bijvoorbeeld kijken welke nieuwe bestemming er zal komen voor het gebied aan De Wal, aldus Rik. “We sluiten niet uit dat dit ingezet zal worden voor de bouw van een nieuw Huis van de Burger, waar alle gemeentelijke diensten verzameld zullen worden in combinatie met een groen stadspark midden in het centrum van Hamont. Wat stellen wij ons voor bij het Huis van de Burger? Het Huis van de Burger zal alle stadsdiensten onder een dak brengen. Veel praktischer voor onze inwoners maar ook voor ons personeel. Daarnaast willen we ook de vergaderlokalen polyvalent gebruiken. Overdag kunnen de vergaderlokalen gebruikt worden door de stadsdiensten en ’s avonds door verenigingen. Om dit te kunnen realiseren is er natuurlijk een ontmoetingsruimte (cafetaria) nodig. Ook het dienstencentrum kan mogelijks ondergebracht worden in het Huis van de Burger, evenals het wijkkantoor van de politie. De parking aan het nieuwe Huis van de Burger kan polyvalent gebruikt worden in functie van de scholen, de bezoekers aan het Huis van de Burger, de Posthoorn, de sporthal en als ondersteunende parking aan het centrum. Hoe en waar we dit precies gaan realiseren is een van de dingen die in 2020 op punt wordt gezet. Het doel is in ieder geval om een financieel betaalbare en functionele bestemming te voorzien voor het gebied aan De Wal.” Op het gebied van toerisme zijn er ook grote plannen in de maak. “In 2019 hebben we een volledig netwerk wandelknooppunten uitgewerkt en dat al in 2020 zal worden uitgevoerd. Deze route gaat doorheen de volledige gemeente, langs de mooiste plekjes en sluit ook aan met Budel en de Leenderheide. Zo kan er grensoverschrijdend gewandeld worden.” Een andere toeristisch hoogtepunt zal betrekking hebben op de Achelse Kluis. “De plannen om van de Achelse Kluis als het ware een toeristische poort te maken blijven ook in 2020 aan de orde. De Kluis is een bekende trekpleister voor toeristen en het doel is om de toeristen vanuit deze locatie kennis te laten maken met de andere bezienswaardigheden in onze gemeente. Dit is uiteraard een plan waarbij de plannen en de financiën met alle betrokken partners kortgesloten moeten worden, dus dit project zal zijn tijd zeker nog nodig hebben.”In 2019 werden er in alle drie de gemeenten dus veel handjes geschud, veel ervaringen gedeeld en veel plannen gemaakt voor de toekomst. De drie gemeenten hebben een druk kennismakingsjaar achter de rug en gaan in 2020 volledig in het teken staan van uitvoering! Hoe dit allemaal vorm zal krijgen kan u het hele jaar door lezen in HAC Weekblad! 

Natuurlijk willen de burgemeester alle lezers van HAC Weekblad een gezond en fantastisch 2020 toewensen!