CD&V Hamont-Achel vraagt zorgvuldiger bestuur 

Eerst een goed plan, dan veiliger verkeer
Verkeersveiligheid is één van de punten die CD&V Hamont-Achel hoog in het vaandel draagt. Op heel wat plaatsen in onze gemeente wordt er veel te hard gereden. Veel inwoners storen zich mateloos aan de overdreven snelheid van het verkeer.

In ons verkiezingsprogramma van 2018 schreven we “15 jaar geleden werd het snelheidsregime voor Hamont-Achel vastgesteld op drie snelheden: 30, 50, en 70 km/uur. Vandaag dient deze visie herzien te worden omdat op vele plaatsen 70 km uur niet meer veilig aangevoeld wordt. Zone 30 willen we invoeren in Hamont centrum. Via snelheidscamera’s (vast en of mobiel) en trajectcontroles zullen we de gewenst snelheden afdwingen.”

PRO/N-VA kan niet antwoorden
Op de gemeenteraad van de maand september 2019 stelde de bewindsploeg van PRO en N- VA voor om op alle gemeentewegen een 50 km-zone in te voeren, behalve op de gewestwegen en de al bestaande 30-km zone. Vanuit de oppositie stelde fractieleider Serge vander Linden namens de CD&V-fractie meerdere vragen m.b.t dit voorgestelde plan. Omdat de bestuursmeerderheid er evenwel niet op kon antwoorden, werd besloten om het agendapunt van de agenda te halen en er later op terug te komen.

Expert geeft tips
In november 2019 organiseerde CD&V Hamont-Achel zelf een inspraakvergadering en liet een ervaren verkeersdeskundige uitleggen hoe een snelheidsplan best opgesteld wordt. Ook leden van de bestuursmeerderheid kwamen luisteren waardoor we als oppositie hoopten dat ze de goede adviezen van de verkeersdeskundige zouden meenemen bij het verder uitwerken van een aangepast snelheidsplan.

Op de gemeenteraad van juni 2020 legde de meerderheid PRO-N-VA opnieuw het snelheidsplan voor met een paar kleine wijzigingen ten opzichte van het plan van september 2019.

PRO/N-VA blijft hardnekkig
De CD&V-fractieleider stelde vast dat er totaal geen rekening gehouden werd met de goede adviezen. Hij herhaalde voor de gemeenteraad nogmaals wat de belangrijkste punten zijn waarop een goed snelheidsplan gebouwd moet worden: veilig, geloofwaardig rekening houdend met o.a. de functie van de weg, het uitzicht van de weg, de verkeersdrukte en de samenstelling van het verkeer op de wegen en tot slot een goede communicatie naar de weggebruikers.

Op basis van een gebrek aan een duidelijk referentiekader, de zeer gebrekkige dossieropbouw, het ontbreken van objectieve gegevens m.b.t. snelheidscijfers en ongevallencijfers, het feit dat het advies van de politie ontbrak, stelde de CD&V-fractie voor om het agendapunt beter voor te bereiden, inspraak te organiseren en het pas dan aan de gemeenteraad voor te leggen. De bestuursmeerderheid PRO/N-VA weigerde op dit voorstel in te gaan en daarom stemde de CD&V-fractie tegen dit plan en kondigde ze meteen aan een klacht te zullen indienen bij de Gouverneur.

Gouverneur vernietigt snelheidsplan
De Gouverneur volgde onze visie en besloot dus de beslissing over het snelheidsplan te vernietigen. De bestuursmeerderheid krijgt nu voor de derde keer de kans om werk te maken van een beter onderbouwd plan, met de nodige vereiste adviezen en ook een inspraakronde met de inwoners te organiseren. Op die wijze kan er dan aan de gemeenteraad uiteindelijk een gedragen plan voorgelegd worden dat de verkeersveiligheid in Hamont-Achel ten goede zal komen.

Ingezonden door CD&V Hamont-Achel