Begroting 2021: college zet in op risicobeheersing

CRANENDONCK – De gemeente Cranendonck kampt volgend jaar met een tekort van 599.000 euro. Om het gat in de begroting op te vangen doet de gemeente een greep uit de algemene reserves.

Door Roy de Leijer

In de begroting 2021-2024 werd aanvankelijk nog rekening gehouden met een tekort van 752.000 euro. Maar naar nu blijkt valt het gat in de begroting lager uit. Dit blijkt uit de zogenaamde septembercirculaire van het Rijk, die positief uitvalt voor de gemeente Cranendonck.

Om de begroting sluitend te krijgen doet het gemeentebestuur een greep uit de algemene reserves. Het college stelt verder voor om de inkomsten van de onroerendzaakbelasting (ozb) volgend jaar met 4,8 procent te verhogen. Buiten de stijging met het verwachte inflatiepercentage is hierin onder meer een extra verhoging van 2,8 procent meegenomen.

Vanaf 2022 ziet het financiële huishoudboekje er beter uit. Dan worden er geen tekorten meer geschreven. 

Wethouder Frans Kuppens (Financiën, CDA) spreekt van een reële begroting waarin financiële consequenties zijn verwerkt en het college inzet op risicobeheersing vanwege de onzekerheden waar ze mee te maken heeft. Een van die onzekerheden is de coronacrisis. Het is nog onduidelijk wat de financiële impact hiervan de komende jaren op het financiële huishoudboekje van de gemeente zal zijn, aldus Kuppens.

Ook de herverdeling van de algemene uitkering – goed voor 60 procent van de gemeentelijke inkomsten – kan flinke negatieve gevolgen hebben op de begroting. De algemene uitkering heeft de afgelopen jaren grote schommelingen laten zien en de hoogte blijft ook de komende jaren onzeker. 

Daarnaast is er ook nog onduidelijkheid over de landelijke budgetten voor onder andere duurzaamheid en de invoering van de Omgevingswet. Om deze financiële onzekerheden op te vangen heeft het college in 2022 een bedrag van 200.000 euro opgenomen, oplopend naar 400.000 euro in de 2024. 

Een van de speerpunten voor volgend jaar is de integrale aanpak van duurzaamheid. Het college heeft daarbij niet alleen de focus op de direct wettelijk verplichte taken, zoals de RES (Regionale Energietransitie) en de Transitievisie warmte, maar ook op de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. 

Een terugkomend speerpunt is de financiële beheersbaarheid van het sociaal domein. Wethouder Marcel Lemmen (zorg): “Wij hebben hier de afgelopen jaren al flink op ingezet. We zijn nog steeds bezig hier grip op te krijgen. In 2021 wacht ons hier nog een behoorlijke uitdaging.”

Daarnaast is het college is bezig met de uitwerking van een integrale aanpak toezicht en handhaving. Naast de wettelijke onderdelen als illegaal bouwen is er onder meer ook aandacht voor adrescontroles en milieu.

De doorontwikkeling van burgerparticipatie neemt het college als rode draad bij alle ontwikkelingen in de gemeente. Het doel is om te transformeren naar een participerende overheid, waarbij de raad de kaders vaststelt en regie en eigenaarschap steeds meer bij de inwoners komt te liggen. Om de doorontwikkeling mogelijk te maken wil de gemeente een extra medewerker aanstellen. 

Daarnaast wordt er volgend jaar handen en voeten gegeven aan het nieuwe armoedebeleid. Lemmen: “De verwachting is dat door corona meer mensen in de financiële problemen zullen komen. Daar willen we een vuist tegen maken. Onder meer door in een vroeg stadium signalen op te pakken.” 

Ook wordt er volgend jaar gestart met de herinrichting van het centrum van Budel. Dat geldt ook voor de maatregelen om het sluipverkeer in Maarheeze tegen te gaan. Daarnaast moet het project Samen mee naar de A2 zorgen voor minder vrachtverkeer in Maarheeze.

Ook krijgen de inwoners meer te zien van de nieuwe activiteiten op landgoed De Baronie van Cranendonck.

Op 9 en 10 november 2020 wordt de begroting door de gemeenteraad ter besluitvorming behandeld. Deze vergaderingen zijn vanwege de coronamaatregelen alleen te volgen via www.cranendonck.nl/webcast