“Windmolens-zonne-energie-parken ” versus: “Maarheezer belang” 

“Zorgvuldigheid gaat boven snelheid” … “We willen voor de zomer weten hoe de gemeenteraden er in staan”…aldus Frans Kuppens= CDA-wethouder in Cranendonck en “kartrekker” van de RES in Zuid-Oost Brabant”…..De MRE “Metropoolregio Eindhoven” gemeenten zouden 2 TWk bij gaan dragen, waarvan meer dan de helft al gerealiseerd (?) of in de “pijplijn” zou zitten… Het artikel in het Eindhovens Dagblad van 20 maart j.l. blijft troebel voor wat betreft dit laatste inhoudt. Wel is er een kaartje bijgevoegd waarin “zoekgebieden” voor o.a. wat Cranendonck betreft zijn aangegeven; gebieden die akelig in of dichtbij de kom Maarheeze zich bevinden en  genummerd zijn: 24-28-32. 

De “pijplijn” zou nog 60 tot 65 windmolens inhouden of 1500+ hectare aan zonne-energie parken.. Afwachtende de MER-rapportage aangekondigd door de RES komt er volgens Dhr. Kuppens nu snel een en ander noodzakelijk in beeld… getoetst aan de doorsijpelende info vanuit de RES dient hierbij de kanttekening te worden gemaakt dat er al eerder  bestuursrechtelijke stappen zijn gezet om  o.a. het hoogspanningsstation aan de Panweg  fors te gaan opschalen…  hoe zo tijdige inspraak van burgers van Maarheeze en tijdige MER onderzoeken?  Hoezo “zorgvuldigheid gaat boven snelheid?”

Met betrekking tot de inspraak van de burger in de klimaat/energieplannen heeft de regering onder voorzitterschap van de ex-ombudsman Brenninkmeijer  een commissie geïnstalleerd die Echte burgerinspraak moet garanderen bij de besluitvorming op gemeentelijk/RES niveau…ter voorkoming dat op de valreep inwoners nog mogen inspreken in de vorm van voorgekauwd “tekenen bij het kruisje” of gedesillusioneerd afhaken…

Door middel van burgerpanels wordt hierin voorzien- is het plan op basis van “burgerplicht” met de opdracht te zoeken naar locaties die het meeste draagvlak hebben in de gemeente en kern(en)  en de leefomgeving niet/het minst belastend raken. Dit heeft o.a. in zuid-west Friesland (Sneek) gewerkt, daar is op deze basis voorkomen dat tegen de wil van de inwoners plannen werden doorgedrukt, het “burgerforum” kwam met een alternatief rapport wat door de gemeente werd overgenomen…. De Raad besliste in meerderheid het rapport van het burgerforum over te nemen.. Aan zo’n rapport kan de raad niet voorbij…

Gezien de huidige nu al veel te hoge aantastingen van het woon-leefklimaat in Maarheeze is het dringend gewenst dat zich uit de Maarheezer geledingen zo’n burgerpanel vormt, bestaande uit inwoners die zich bewust zijn van het feit dat er niet nog eens een nog hogere aantasting van het milieu gaat plaatsvinden, het kan net zo zijn dat de kern Maarheeze onevenredig toebedeeld wordt met buitenproportionele overlast van de regionale energiestrategie infrastructuur.

Oproep: Inwoners van Maarheeze zonder bindingen/belangen in/met de gemeentelijke organisatie en regionale structuren (niet direct/noch indirect, ook niet in het verleden) niet zijnde grondeigenaren met financiële belangen in deze-verenigt U om in het kader van de mogelijkheden die de commissie Brenninkmeijer biedt-  vorm een Maarheezer burgerpanel  waarin de gemeentelijke RES plannen getoetst gaan worden aan de uitgangspunten van de commissie, waardoor een goede afweging qua aandeel en spreiding van de windmolens en zonne-energie parken in de RES Metropoolregio Eindhoven en Cranendonck  tot stand komt zonder verdere onevenredige aantasting van het woon-leefklimaat in Maarheeze.

Het is 5 voor 12….

H.F.B. Hoeks