Toekomst Smeltkroes: Maarheeze komt aan zet

MAARHEEZE – Het oorspronkelijk door de Gemeente Cranendonck beoogde proces om te komen tot een breed gedragen, permanente oplossing voor de toekomstige exploitatie van De Smeltkroes wordt anders ingevuld. Na de eerste online bijeenkomsten met betrokkenen in november vorig jaar onder leiding van een extern trajectbegeleider liep de voortgang spaak. Niet alleen corona was hier debet aan, er ontstonden ook vragen en onduidelijkheden onder de gebruikers van De Smeltkroes, die zich zorgen maakte over het gebrek aan voortgang en communicatie hierover. Zij herkenden zich bovendien onvoldoende in de tussentijds getrokken conclusies. Hierna zijn de gebruikers en de gemeente samen om de tafel gaan zitten om zich te herbezinnen over het proces.

Nieuwe rolverdeling

Toen eind februari de deelnemers aan de online bijeenkomsten een memo ontvingen met een samenvatting van de inhoud en het pad dat verder bewandeld zou worden, hebben vertegenwoordigers van drie ‘grootgebruikers’ van De Smeltkroes (muziekvereniging Poort van Brabant, AK de Smeltkroes en CV de Muuzevangers) de publiciteit gezocht om hun zorgen hierover kenbaar te maken. Dit resulteerde in een tweetal gesprekken met verantwoordelijk wethouder Marcel Lemmen. 

Hieruit is naar voren gekomen dat de trajectbegeleider zich zou gaan toeleggen op de invulling van de periode direct na 1-7-2021, waarvoor een tijdelijke exploitatie is voorzien tot en met (tenminste) carnaval 2022. Voor de permanente invulling hierna zal een directere betrokkenheid van de inwoners van Maarheeze gezocht worden, met een begeleidende rol voor Wil van der Coelen, als Procesregisseur Vitale Gemeenschappen werkzaam voor de Gemeente Cranendonck.

Voortgang

Op grond hiervan zal eerst een bijeenkomst plaatsvinden met een kleine afvaardiging van de gebruikers van De Smeltkroes om, naar aanleiding van de eerdere negatieve ervaringen, eerst overeenstemming te verkrijgen over het proces zelf. Pas hierna zal er inhoudelijk en met een bredere afvaardiging vanuit Maarheeze gesproken worden over de toekomst van De Smeltkroes. Centraal en primair staat daarbij de vraag: “wat wil Maarheeze in de komende tientallen jaren met de Smeltkroes?” De organisatorische invulling die daarvoor nodig is, vormt vervolgens het sluitstuk van het totale proces.

Het betekent dat er meer ruimte gaat zijn voor initiatief en regie vanuit Maarheeze zelf, óók met betrekking tot de verslaglegging en communicatie hierover met de gemeente en de inwoners. Overlegresultaten, besluitvorming, bestuurlijke en financiële kaders zijn op die manier transparanter en zullen helpen bij een bredere, door de gemeenschap gedragen oplossing voor de toekomst van De Smeltkroes.