Nieuws ‘Samen mee naar de A2’ 

MAARHEEZE – Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kernen van Maarheeze en Sterksel te verminderen is het project ‘Samen mee naar de A2’ opgezet. Zo zal in de toekomst het vrachtverkeer tussen de A2 en Poort 43 gaan rijden via een ontsluitingsweg die grotendeels ligt op de huidige d’Aasdonken en Grote Bleek. Om deze ontsluitingsweg aan te kunnen leggen, moet gemeente Cranendonck het huidige bestemmingsplan wijzigen. Daartoe is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld dat van 29 oktober t/m 9 december 2020 ter inzage heeft gelegen. Hierop hebben 6 belanghebbenden hun zienswijze aan de gemeente kenbaar gemaakt. Deze zienswijzen geven aanleiding om een aantal onderdelen van het bestemmingsplan opnieuw te controleren en wat verder te onderbouwen. Deze werkzaamheden worden op dit moment uitgevoerd. Als dit afgerond is, wordt het definitieve bestemmingsplan ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Cranendonck voorgelegd.

Op een aantal plekken in Maarheeze komt de ontsluitingsweg te liggen op gronden die nog niet in bezit van gemeente Cranendonck zijn. Daarom moeten deze gronden aangekocht worden. Inmiddels zijn 3 percelen aangekocht. Met de eigenaren van de overige percelen is de gemeente nog in gesprek. Mocht dit niet tot overeenstemming leiden, dan kan vanaf vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad van Cranendonck besloten worden om een onteigeningsprocedure te starten.

Om het vrachtverkeer te stimuleren om over de nieuwe ontsluitingsweg te rijden, worden aanvullende maatregelen getroffen in de kernen van Sterksel en Maarheeze. 

In deze kernen wordt de doorgaande route onaantrekkelijker gemaakt voor doorgaand verkeer. Hierbij wordt gedacht aan wegversmallingen en het afsluiten van de kernen voor doorgaand vrachtverkeer. Uitgangspunt daarbij is dat deze maatregelen niet mogen leiden tot extra verkeer in andere dorpskernen. Om de ontsluitingsweg aan te kunnen leggen moet het bestemmingsplan aangepast zijn en de ondergrond eigendom van de gemeente. De verwachting is dat het bestemmingsplan in de zomer van 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad van Cranendonck voorgelegd kan worden. Meer info over ‘Samen mee naar de A2’, neem dan contact op met Jozef van Asten (j.vanasten@cranendonck.nl) of Ron Lavrijsen (r.lavrijsen@heeze-leende.nl.)