Parochie Overpelt-Fabriek samengevoegd met Sint-Martinus Overpelt centrum

PELT – De Sint-Jozefparochie van Overpelt-Fabriek wordt samengevoegd met de parochie Sint-Martinus van Overpelt-Centrum en de Sint-Jozef kerk zal een nieuwe bestemming krijgen. Deze beslissing is op 15 februari 2021 genomen door monseigneur Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt. Ook de gemeenteraad van Pelt heeft hierover een positief advies gegeven. Al ongeveer een jaar worden in deze kerk geen erediensten meer opgedragen. Reeds in 1906 werd deze door de zinkfabriek gefinancierde kerk ingewijd. In 1978 werd het kerkgebouw voor één symbolische frank overgedragen aan de parochie. Bij aanvang werd de kerk bediend door de Paters Salvatorianen uit Hamont. Later is dat overgenomen door het bisdom. Voor de herbestemming van de kerk heeft de kerkfabriek reeds contacten gehad met projectontwikkelaars voor de bouw van wooneenheden. De burgemeester heeft ook reeds gesproken met de kerkfabriek over een meer ontmoetingsgerichte herbestemming. Het bisdom zal op termijn de kerk ontwijden. Pas daarna kan definitief beslist worden wat er met het gebouw zal gebeuren. 

Het ontwijden van kerken in het algemeen en bepalen van een herbestemming is een fenomeen dat de laatste jaren sterk is toegenomen. Het basisgebruik van de kerken, de eucharistievieringen neemt sterk af. Een toenemende ontkerkelijking staat vast. Uitzondering hierop vormen nog wel de doopsels, huwelijken, begrafenissen en communievieringen maar ook dat neemt af. Vooral ook door corona gaan mensen op zoek naar alternatieven zoals bijvoorbeeld begrafenissen in besloten kring. Daar waar dit voorheen vaak nog traditioneel in de kerk gebeurde neemt de begrafenisondernemer die taak over. Het evenwicht tussen vraag en aanbod in de kerk is geheel uit balans. Wanneer een kerk veel of weinig gebruikt wordt zullen de kosten voor onderhoud, verwarming enzovoort toch nagenoeg gelijk blijven.