ALV Ondernemerscontact  Cranendonck en bestuurswisseling

CRANENDONCK – Donderdag 8 april hield Ondernemerscontact Cranendonck haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Het bestuur was blij met een mooie opkomst tijdens deze digitale bijeenkomst. De laatste fysieke bijeenkomst van het OCC was de ALV op 5 maart 2020, de eerste keer nadat er voorzichtige berichten en adviezen waren omtrent afstand houden en we geen handen schudden. Ongemakkelijk en onzeker omdat er al sprake van was dat Corona ons leven een tijd zou gaan beheersen. Net als bij alle verenigingen lagen ook bij het OCC de activiteiten stil in 2020. Als belangenvereniging vonden achter de schermen wel bestuursactiviteiten plaats, waaronder overleg met de gemeente en het opstarten van de pilot Parkmanagement op de Meemortel, waarbij groenvoorziening en verkeersveiligheid wordt opgepakt.

Tijdens de ALV van 8 april stonden de gebruikelijke punten op de agenda, ook het aftreden van enkele bestuursleden, waaronder voorzitter Jan-Pieter Broos. Jan-Pieter heeft sinds 2013 de voorzittersrol op zich genomen en besloten om zich vanwege zijn drukke werkzaamheden niet meer herkiesbaar te stellen. In de bestuursperiode van Jan-Pieter zijn mede door zijn betrokkenheid mooie projecten tot stand gekomen zoals de realisatie van BIVAK (Bijzonder Innovatief Vakonderwijs), Cranendonck Werkt en de pilot Parkmanagement. Jan-Pieter heeft tijdens zijn afscheidswoordje als voorzitter aangegeven het jubileumjaar 2019 als een van de hoogtepunten uit zijn voorzittersperiode te hebben ervaren, in dat jaar zijn leuke activiteiten georganiseerd zoals een studiereis naar Rotterdam met de leden.

Naast Jan-Pieter Broos hebben ook Bart Retera en Ronald Smeets hun bestuursfunctie neergelegd. Beiden hebben zich vele jaren actief ingezet voor het OCC, zowel voor langlopende projecten als voor de organisatie van incidentele activiteiten. Bart heeft acht jaar het penningmeesterschap op zich genomen, was ondersteunend bij het project Parkmanagement en organisator van de diverse ledenfeesten. Ronald was vanaf de start van de Stage en Banenmarkt Cranendonck Werkt (CW) betrokken bij dit initiatief in zowel het CW bestuur als de organisatie en net als Bart organisator van ledenfeesten. 

Het bestuur bedankt Jan-Pieter, Bart en Ronald voor hun betrokkenheid en inzet voor het OCC.

Voorstellen nieuwe voorzitter

Tijdens de ALV op 8 april is Joost Ploos van Amstel voorgedragen als nieuwe voorzitter en met unanieme stemmen is dit voorstel door de leden aangenomen. Joost heeft zich van 2001 – 2018 ingezet voor het OCC als bestuurslid en is een verbinder en bestuurder pur sang. Tijdens zijn bestuursperiode is onder andere glasvezel op de Cranendonckse bedrijventerreinen gerealiseerd, waarbij Joost kartrekker is geweest vanuit het OCC.

Joost is sinds vorig jaar directeur van BIVAK, kernteamlid vanuit Cranendonck van Keyport 2020 en naast deze beide functies nu als voorzitter van het OCC de aangewezen persoon om samen met het bestuur de diverse partijen bij elkaar te brengen, waarbij de belangen van ondernemers vanuit zijn voorzittersrol voorop staan. Zijn expertise op het gebied van energie(transitie) en duurzaamheid sluit feilloos aan op een van de onderwerpen waar het OCC zich de komende jaren op gaat richten.