Een mega AZC. Wat moeten- of kunnen we ermee?

CRANENDONCK – Het onderwerp AZC Cranendonck verschijnt regelmatig in de pers en is ook meer en meer gespreksstof op straat of daar waar mensen elkaar ontmoeten. 

Zowel voor- als tegenstanders van onze 7e kern, zoals het AZC wordt genoemd door bestuurders van onze Brabantse dorpse gemeenschap, laten van zich horen.

Ik weet niet hoe u het ervaart maar als de vele berichten die mij bereiken een indicatie zijn, dan zijn de tegenstanders van het mega AZC overduidelijk in de meerderheid.                      

Heel teleurstellend dat het bestuur van Cranendonck dit niet middels een referendum wil laten onderzoeken op juistheid. We zouden hiermee dan ook gelijk van het ‘welles nietes’ spelletje af zijn als het gaat om de wens van de inwoners om het AZC tot minstens 2048, jawel 2048!, te behouden. Indien het bestemmingsplan op de Nassau Dietzkazerne gewijzigd wordt van -militaire doeleinden- naar -opvang asielzoekers- zal dat namelijk het geval zijn. 

Ook de aangeboden petitie met ruim 1800 handtekeningen van Cranendonckers die het AZC liever kwijt dan rijk zijn heeft niet geleid tot enige reactie vanuit het gemeentebestuur.

Vanzelfsprekend dienen asielzoekers die vluchten voor oorlog, geweld of discriminatie te worden opgevangen. De Gemeente Cranendonck zet zich hiervoor al heel wat jaren in. Andere gemeenten -die nu niets voor asielzoekers betekenen- mogen zich hiervoor ook inspannen.       

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. We gaan meemaken wat dit voor  gevolgen heeft voor ons Cranendonck. De huidige tijdelijke ontheffing voor het toelaten van het AZC loopt immers op 30 juni 2024 af. Ik zal u, middels dit weekblad, af en toe op de hoogte houden van de standpunten van de lokale partijen met betrekking tot het AZC. Op dit moment hebben alleen ELAN en de VVD aangegeven het AZC in zijn huidige vorm niet te willen blijven faciliteren na juni 2024.

Het charmeoffensief onder leiding van de burgemeester en zijn speciaal hiervoor ingehuurde ambtenaar moeten de inwoners gunstig stemmen. Er is hen blijkbaar alles aan gelegen om het AZC voor een heel lange periode te behouden. Echter. Zij verlaten Cranendonck weer na enige tijd, de inwoners met hun negatieve erfenis achterlatend. 

Naast ketenmariniers, buurtpreventieteams, boa’s en- stewards (nergens anders in deze samenstellingen aanwezig in Nederland) wordt het HAC bij regelmaat voor een deel gevuld met informatie over de positieve uitstraling van het AZC door de speciaal hiervoor aangestelde functionaris inwonerscontact AZC

Keiharde feiten bewijzen toch echt het tegendeel. We worden bij de neus genomen. Niets meer of minder. Wegkijkers zullen er wel weer een andere mening over hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat de meeste mensen niet willen wegkijken.

Wist u overigens dat het inwonersaantal in Cranendonck terugloopt. Dit is op zich bijzonder daar vrijwel iedere gemeente steeds meer inwoners mag verwelkomen. Naar de reden van terugloop- en vooral vertrek kun je slechts gissen. Het is zeker niet schokkend maar er valt wel te beluisteren dat mensen op zoek zijn- of gaan naar een woning buiten Cranendonck met als belangrijkste reden het AZC.

Overlast- en criminaliteit zijn wekelijks, soms meermalen wekelijks, aan de orde. De dagbladen- en nieuwssites staan er bij het schrijven van dit artikel vol van, maar de gemeente zelf hoor je hier niet over. Zij proberen het zoveel als mogelijk onder het tapijt te vegen en dus niet bestemd voor informatie aan de inwoners. Tot zover, daar met betrekking tot overlast- en criminaliteit al ruim voldoende bekend- en geschreven is.

Dat er op het AZC terrein van de Nassau Dietzkazerne bouwplannen zijn is niet algemeen bekend. Twee Cranendonckers hebben zich hierin verdiept en komen tot wel heel bijzondere conclusies. 

Door diverse milieumaatregelen en andere wetgeving is bouwen een probleem in Nederland. Zo ook in Cranendonck. Hierop vormt het AZC terrein een uitzondering. De gemeente geeft hier zonder slag of stoot toestemming voor aan het COA. Dit met als bijzonderheid dat deze bouwwerkzaamheden plaatsvinden nabij een Natura 2000 gebied. Natuurparken De Groote Heide en Kempen-Broek worden hierdoor -onder andere- aangetast. Dat is onomstotelijk vastgesteld.               

Het AZC vormt tevens een belemmering om de twee genoemde natuurparken aan elkaar te koppelen in de toekomst om op deze wijze het grootste natuurpark in Nederland te creëren -jawel groter dan de Veluwe- en zelfs behorend tot de top vijf in Europa. Dit mag toch gezegd en geschreven worden. Of niet? Na een juridische procedure die maanden in beslag nam mocht het tweetal bezwaarmakers, waaronder ikzelf, uiteindelijk op 29 juni voor de Bestuursrechter in Den Bosch hun bezwaar nader toelichten. Van het feit dat de rechter aangaf dat de twee geen direct zicht- en dus geen belang kunnen aanvoeren op het natuurpark- kan dan wel jurisprudentie (eerdere rechterlijke uitspraak) zijn waarmee de rechter rekening moet houden, maar is feitelijk niet relevant voor de aangevoerde bezwaren. Bovendien is het belang van zij die ons land, en in het bijzonder Cranendonck, na ons bevolken van veel grotere waarde. Kortom: vooral in het belang van onze kinderen en kleinkinderen.

Een afgevaardigde journalist van het Eindhoven Dagblad mocht hier verslag van doen. Zonder kennis en zich nauwelijks verdiept in de kwestie schreef hij er een artikel over in het dagblad. Bovendien haalde hij er randverschijnselen bij die niets, maar dan ook niets, met de behandeling van de zaak door de bestuursrechter te maken hadden. We vergeven het hem. 

Terug naar: een mega AZC wat moeten of kunnen we ermee?

Wat we uit fatsoen ermee moeten -dit besluit is immers eerder genomen- is het AZC nog tot t/m 30 juni 2024 toestaan in Cranendonck. Indien de gemeenteraad niet overgaat tot instemming van de wijziging van het Bestemmingsplan is het formeel niet langer toegestaan voor het COA een AZC in stand te houden. De gemeente heeft bevestigd dat dit geen juridische consequentie heeft. Stemt de gemeenteraad wel in met een Bestemmingsplanwijziging dan geeft de gemeenteraad het recht aan het COA om tot in lengte van jaren een mega AZC aan te houden aan de Randweg-Oost.

Wat kunnen we met een AZC? 

Niet veel. Buiten een financiële vergoeding  voor de gemeente biedt het AZC geen of nauwelijks meerwaarde voor Cranendonck. Dient het onze samenleving? Een bijdrage aan de leefomstandigheden? Aanwas leden voor sportclubs en andere verenigingen? Werkgelegenheid? Leveren van medewerkers aan de industrie, bouw, techniek of horeca? Bijdrage in kunst- en cultuur?  Enfin. Noem maar op.                                                   

Dit alles is , aantoonbaar, niet of nauwelijks van toepassing. Natuurlijk zijn er sporadisch positieve uitzonderingen. Deze staan dan gelijk vol in de schijnwerpers.  Het charmeoffensief-team van de gemeente, zoals hierboven aangehaald, kan en mag alles uit de kast halen om ons Cranendonckers toch vooral gunstig te stemmen voor het behoud van een langdurig AZC. Inzet door medewerkers gekoppeld aan een zeer ruim financieel budget maken dit mogelijk.  Het gemeentebestuur gaat het charmeoffensief nog verder opvoeren. 

Hun doel: De inwoners van Cranendonck zullen- en moeten erin blijven geloven dat het wel goed komt met het AZC. Dat ons van alles op de mouw wordt gespeld om dit te bereiken neemt het gemeentebestuur daarbij voor lief.

U weet inmiddels wel beter!

Ik noem het -fatsoenlijk uitgedrukt- de inwoners van Cranendonck misleiden. Misleiden ja. Dat is het. 

Frans Strik

Inwoner van Cranendonck.