Werkzaamheden Soerendonks Goor Leenderbos

SOERENDONK – Het Soerendonks Goor is een paradijs voor watervogels. Met name tijdens de vogeltrek in het voor- en najaar zijn er verschillende soorten watervogels te zien. Er ligt momenteel achter een kade aan de zuidzijde een lange smalle waterplas, die gevoed wordt door uit het zuiden toestromend grondwater. De kade voorkomt een menging van het vanuit het zuiden toestromende grondwater met het voedselrijke water in de plas. Deze randzone van de plas kwalificeert zich als een zwakgebufferd ven, wat wil zeggen dat er voedselarm en helder water in voorkomt.

Langs de oever van het Soerendonks Goor is deze situatie te optimaliseren door uitbreiding naar het oosten, waarbij de oever wordt afgegraven en het gebied zó wordt ingericht dat water vanuit de plas niet de geplagde laagte in kan stromen.

De maatregelen zijn tevens positief voor het habitattype Kranswierwateren. Kranswieren zijn grote vertakte algen met fijne bladeren. Het is alleen aanwezig in de wateren ten zuiden van het Soerendonks Goor. Ook zullen watervogels profiteren van de maatregelen. 

Alle afgegraven grond wordt door de aannemer afgevoerd uit het gebied. De transportroute loopt door Soerendonk via het Kranenveld, Goorstraat en Dorpsstraat richting de Rijksweg A2. 

Direct aanwonenden zullen voorafgaande aan het transport nog een informatiebrief in de brievenbus ontvangen. Om veiligheidsredenen zal het Kranenveld tijdelijk worden afgesloten voor verkeer. Er zullen omleidingsroutes worden aangegeven. De transportroute en de verkeersmaatregelen zijn in overleg met de gemeente Cranendonck tot stand gekomen. Door het grootschalig grondtransport dat eerder al heeft plaatsgevonden in het kader van project Beekherstel Oude Strijper Aa (Waterschap De Dommel) en project Realisatie NNB (Natuur Netwerk Brabant) en Habitats omgeving Oude Strijper Aa (Staatsbosbeheer) is er schade aan het Kranenveld ontstaan. Na afronding van de werkzaamheden aan het Soerendonks Goor zal deze schade hersteld worden.  De vogelkijkhut is afgebroken, omdat deze simpelweg versleten was. Er komt een nieuwe vogelkijkhut voor in de plaats op dezelfde locatie. Het water zal in de nieuwe situatie ook dichter bij de hut komen. Medio oktober zal begonnen worden met de werkzaamheden. Deze zullen naar verwachting medio november 2021 afgerond zijn. De maatregelen worden mogelijk gemaakt door subsidie van de opdrachtgever: provincie Noord-Brabant.