Basisscholen in Budel-Schoot en Budel-Dorplein worden samengevoegd

BUDEL-SCHOOT/BUDEL-DORPLEIN – De leerlingen van basisschool De Wereldwijzer in Budel-Schoot en de St. Andreasschool in Budel-Dorplein worden nog dit schooljaar samengevoegd. Beide schoolgebouwen blijven in gebruik. Ouders zijn hierover vorig week per brief geïnformeerd. 

Door Roy de Leijer

Deze ingrijpende beslissing was het voornaamste onderwerp van gesprek op donderdag 21 oktober, toen er voor de tweede keer deze maand door de gemeente Cranendonck en Skozok een informatieavond werd gehouden over de toekomst van de basisscholen in Budel-Schoot en Budel-Dorplein. Bij beide bijeenkomsten overheerste bij het merendeel van de ouders het gevoel dat het samenvoegen van de leerlingen op dit moment nog de enige haalbare oplossing is voor de problemen die op beide scholen spelen. 

Al geruime tijd is een eventuele samenvoeging van beide scholen onderwerp van gesprek door het dalend aantal leerlingen. Daarnaast is de staat van beide gebouwen zowel voor Skozok als voor de gemeente Cranendonck een groot punt van aandacht voor de toekomst. De roep om de scholen samen te voegen kwam dit najaar in een stroomversnelling doordat dat de kwaliteit van het onderwijs steeds verder onder druk kwam te staan. Door het tekort aan personeel zagen sommige leerlingen soms iedere dag een ander gezicht voor de klas.

Het samenvoegingsbesluit is de uitkomst van een bijeenkomst op maandag 18 oktober waarbij bestuurder Nol van Beurden van Skozok, de medezeggenschapsraden van beide scholen, teamleden van beide scholen en vertegenwoordigers van de werkgroepen uit de beide kernen, aanwezig waren. Van Beurden wil tijdens de tweede informatieavond nog niet spreken van een formele fusie. Van Beurden: “Dit is een eerste stap naar één nieuwe, gezamenlijke school.” 

Het samenvoegen van de kinderen van beide scholen gebeurt gefaseerd. Voor dit schooljaar betekent dit dat de kinderen van groep 1, 2 en 3 van de St. Andreas na de kerstvakantie op De Wereldwijzer onderwijs gaan volgen. Na de herfstvakantie gaat er een gefaseerde gewenningsperiode van start. Niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders worden in het proces meegenomen.

Ouders van leerlingen uit deze groepen zijn vorige week bijgepraat over de ontwikkelingen. Over de samenvoeging van de groepen 4, wordt op korte termijn het gesprek aangegaan met de ouders van deze kinderen. De groepen 5 tot en met 8 blijven allen op de huidige locaties. 

Er komt een plan van aanpak voor de korte termijn (tot de kerstvakantie). In dat verband wordt onder meer bekeken of de schooltijden moeten worden aangepast. Ouders kunnen immers niet op twee plekken tegelijk zijn. Ook moet er nadere invulling worden gegeven aan het door wethouder Marcel Lemmen toegezegde leerlingenvervoer. 

Daarnaast moeten er plannen worden gemaakt voor het volgend schooljaar en de lange termijn, waarbij mogelijk een nieuw gebouw wordt betrokken. Met name dat laatste punt blijft een heet hangijzer. Zowel Skozok als veel ouders willen dat er een nieuwe school tussen de beide dorpen verrijst. De huidige bestemmingsplannen maken deze plannen vooralsnog echter niet mogelijk.

Wethouder Marcel Lemmen vertelde donderdag bij de informatieavond in Budel-Schoot dat het nieuwe huisvestingsplan (IHP) voor scholen waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar door de Cranendonckse gemeenteraad wordt behandeld. Hij liet ook weten dat er een apart onderzoek wordt opgestart naar de onderwijssituatie in Schoot en Dorplein. Hierin wordt belicht hoe het onderwijs in beide dorpen het beste vorm gegeven kan worden.