“Afvaluitgaven gemiddeld gezin blijven volgend jaar nagenoeg gelijk”

CRANENDONCK – Er komt in Cranendonck definitief een einde aan de tariefzak voor restafval. Het bedrag dat een gemiddeld Cranendoncks gezin kwijt is aan het afvoeren en verwerken van hun afval blijft in 2022 nagenoeg gelijk. Deze besluiten nam de gemeenteraad van Cranendonck dinsdag.

Door Roy de Leijer

Doordat de gemeente Cranendonck een bedrag van bijna 112.000 euro vrijmaakt uit de algemene middelen blijft de gemiddelde afvalstoffenheffing voor een Cranendoncks huishouden volgend jaar gelijk met 274 euro. Wel gaan inwoners wat meer betalen voor een bezoek aan de milieustraat.

Het inzamelen en verwerken van afval wordt steeds duurder. Daarnaast genereert de gemeente minder inkomsten doordat inwoners minder vaak hun grijze container laten ledigen. Dat blijkt onder meer uit de evaluatie van de proef met de tariefzak voor restafval die vorig jaar oktober van start ging.

De afvalstoffenheffing, het bedrag dat een huishouden kwijt is aan het ophalen en verwerken van afval is opgebouwd uit twee delen: een vast en een variabel deel. De vaste kosten voor een Cranendoncks huishouden bedragen voor volgend jaar 200 euro. In 2021 was dit nog 179 euro. 

Om de stijging in het vastrecht te beperken worden de variabele tarieven te verhoogd. De tarieven voor lediging van GFT-container (groente, fruit en tuinafval) stijgen met 1 euro. De tarieven voor het ledigen van het restafval blijven volgend jaar gelijk.

Bij de milieustraat lopen de extra kosten, afhankelijk van de categorie, op tot bijna 5 euro per kuub. Door ruim een ton vrij te maken uit de algemene middelen wordt de stijging van het vastrecht en de variabele tarieven volgend jaar gedempt. 

De VVD-fractie pleitte er dinsdag voor om bij de afvalstoffenheffing voor 2022 vast te houden aan het aloude principe waarbij de tarieven kostendekkend zijn. Jordy Drieman: “Wij zijn geen voorstander van demping. Daarmee verschuiven het pijnpunt alleen maar naar de toekomst. We zullen ons moeten realiseren dat het inzamelen van afval alleen maar duurder wordt.” Hij riep het college op de verschillende afvalstromen nog eens goed onder de loep te nemen en te kijken waar nog winst te behalen is. Ook andere fracties, zoals Elan en Cranendonck Actief, willen in de nabije toekomst terug naar een kostendekkend tariefsysteem, maar vinden de tijd nu rijp om inwoners financieel tegemoet te komen.

Een overgrote meerderheid van de raad stemde dinsdag in met een restafval inzamelsysteem waarbij de inzameling vanaf volgend jaar weer plaatsvindt middels de grijze restafvalcontainer. Dat betekent het einde voor de tariefzak voor restafval die vorig jaar werd geïntroduceerd als onderdeel van een afvalpilot.

Alle partijen zijn het erover eens dat er een goede oplossing moet komen voor inwoners die volgend jaar nog tariefzakken in voorraad hebben. Het voorstel van het college voor een overbruggingsperiode, waarbij de zakken nog tot 1 mei aan de straat kunnen worden gezet en daarna bij de milieustraat in Maarheeze kunnen worden ingeleverd, is daarbij nog voor verbetering vatbaar bleek dinsdag. Een motie van het CDA, waarin het college wordt opgeroepen te zoeken naar een oplossing waarbij ook wordt gekeken naar de mogelijkheid om lege tariefzakken met teruggave van het aankoopbedrag in te leveren op andere locaties, kon dan ook rekenen op veel steun. 

De raad houdt volgend jaar vast aan een ophaalfrequentie voor de grijze container van één keer in de acht weken. Een amendement van Elan waarin werd gepleit voor een frequentie van één keer in de zes weken kreeg alleen de steun van Cranendonck Actief. Patrick Beerten (Elan): “Eén keer in de zes weken biedt een beter serviceniveau voor de inwoners. Ook wordt er nog meer tegemoet gekomen aan het principe de vervuiler betaalt.” Hij verwacht dat een ophaalfrequente van één keer in de zes weken ook op meer draagvlak onder de inwoners kan rekenen. Beerten: “Bij het systeem met de afvalzak was dat er duidelijk niet.”

De coalitiepartijen stemden tegen het amendement. Het CDA vreest dat het verhogen van de ophaalfrequentie een negatieve invloed heeft op het scheiden van afval. Eric Peeters (CDA): “Als je wilt hebben dat we zoveel mogelijk grondstoffen gaan verzamelen, waarom zouden we de ophaalfrequentie dan verhogen? Het is gewoon een soort morele discipline die we ons moeten opleggen.”