Lastige thema’s voor “Zeg ’t Mares!”

MAARHEEZE – De afgelopen tijd is de werkgroep Mooi Mares in het kader van het project “Zeg ’t Mares!” een aantal keren online bijeen geweest om te overleggen over de tweede fase. De enquêteresultaten en de opmerkingen die de werkgroep ontving, zullen de basis vormen van deze fase. Op de agenda staat hoe er invulling gegeven moet worden aan de prioriteiten die Maarheeze kenbaar heeft gemaakt. Hierbij wil de werkgroep graag door middel van thematische vervolgbijeenkomsten met betrokken inwoners fysiek om tafel. De huidige coronamaatregelen en de perspectieven op een afdoende versoepeling daarvan, maken dit soort bijeenkomsten op korte termijn echter nog onwaarschijnlijk.

Online bijeenkomen?
Bij de start van het Project “Zeg ’t Mares!” heeft de werkgroep altijd voor ogen gehad, dat de eerste fase zou bestaan uit een dorpsbrede enquête. Inwoners van Maarheeze konden hierin aangeven welke prioriteiten zij zouden willen stellen binnen zeven verschillende thema’s, die allemaal met wonen, werken en leven in Maarheeze op de langere termijn te maken hadden. Met 721 respondenten is daarvoor een goede basis gelegd. Veel respondenten gaven bovendien aan ook uitgenodigd te willen worden voor één of meerdere vervolgsessies over diverse thema’s. Hiervoor heeft de werkgroep fysieke vervolgbijeenkomsten voor ogen. De open dialoog, het brainstormachtige karakter, de mogelijkheid om ook non-verbaal contact te kunnen hebben én de informele gesprekken voorafgaand en na afloop van de bijeenkomsten vindt de werkgroep erg waardevol. Dusdanig waardevol zelfs, dat het online bijeenkomsten niet als een volwaardig alternatief hiervoor ziet. De voorbereidingen op deze tweede fase gaan desalniettemin gewoon door om, zodra de maatregelen dit toelaten, deze vervolgbijeenkomsten alsnog in te plannen.

AZC
In de tussentijd heeft wel een analyse plaatsgevonden van zowel de scores als de opmerkingen die men plaatste. Eerder al werd in de media melding gedaan van de vele opmerkingen die de werkgroep ontving, over het ontbreken van de mogelijkheid om een mening te geven over het AZC. De werkgroep wil de problematiek zeker niet ontkennen of afzwakken, maar koos er voor om vanuit de onderliggende prioriteiten rondom bijvoorbeeld veiligheid, wonen of voorzieningen te kijken hoe hier mee om te gaan. In aanvulling daarop is nu besloten, om deze opmerkingen rechtstreeks te gaan delen met de gemeente en niet ‘in te bedden’ in het project zelf. Hiermee wordt beter recht gedaan aan de urgentie van dit vraagstuk. Het vertroebelt tegelijkertijd niet de vervolggesprekken die de werkgroep wil hebben over de vele andere langetermijn onderwerpen die op de agenda staan.

Maarheeze en milieu
Een tweede issue waar de werkgroep op is gewezen gaat over het te weinig aandacht schenken aan milieuproblematiek waarmee ook Maarheeze geconfronteerd wordt. Denk hierbij vooral aan zaken als de te hoge stikstofuitstoot of het fijnstofgehalte in de lucht. Ook in dit geval wil de werkgroep op geen enkele wijze afdoen aan de ernst daarvan. Om over zulke ‘dorpsoverstijgende’ zaken een toekomstvisie te formuleren is alleen geen onderdeel van het doel van de werkgroep. De werkgroep vindt dat dit zaken zijn waarvoor de landelijke politiek beleid moet ontwikkelen op basis van het mandaat dat zij hiervoor van kiezers krijgen. Het staat het inwoners van Maarheeze natuurlijk vrij om een eigen, individuele bijdrage te leveren, maar de werkgroep Mooi Mares heeft met dit project niet het voornemen om hierin richting dorpsgenoten of gemeente stelling te nemen.