Mooi Mares pakt de draad weer op

MAARHEEZE – Nu de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven, is de werkgroep Mooi Mares aan de slag gegaan om, na een noodgedwongen pauze van enkele maanden, de draad weer op te pakken van het project “Zeg ’t Mares!”. Concreet betekent dit, dat op woensdag 6 april een startbijeenkomst plaats gaat vinden in De Smeltkroes. Hierin zal worden stilgestaan bij de resultaten van de enquête die in oktober vorig jaar plaatsvond, en die de basis gaat zijn voor een aantal verdiepingsbijeenkomsten die nog gaan volgen. Vanzelfsprekend is elke inwoner van Maarheeze van harte welkom om op deze én volgende avonden actief bij te dragen in de vormgeving van een toekomstvisie op zijn of haar eigen woonplaats!

Kink in de kabel

Wellicht moet het geheugen nog even worden opgefrist… Na een intensieve publiciteitscampagne had de werkgroep Mooi Mares, bestaande uit een aantal betrokken inwoners uit Maarheeze, vorig jaar een enquête met de projectnaam “Zeg ’t Mares!” uitgezet. Door middel van het in volgorde zetten van stellingen rondom een zevental thema’s verkreeg de werkgroep een goed beeld van de onderwerpen die Maarheeze belangrijk vond met betrekking tot wonen, werken en leven op de lange termijn. De enquête vond plaats in oktober, en het voornemen was om op basis van de resultaten met mede-inwoners in gesprek te gaan in januari van dit jaar. Helaas maakten coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten in deze periode zo goed als onmogelijk. Gegeven het feit, dat de werkgroep online bijeenkomsten als een voor dit proces onvolwaardig alternatief beschouwde, werd besloten tot uitstel van de vervolgsessies.

Enquêteresultaten

Nu echter de huidige coronamaatregelen groepsbijeenkomsten weer toestaan, heeft de werkgroep  de draad weer opgepakt, en de plannen concreet gemaakt om deze bijeenkomsten te organiseren. De eerste staat daarbij op de agenda voor woensdag 6 april. De ontvangst vindt plaats in De Smeltkroes vanaf 19:00 u, het inhoudelijke programma start om 19:30 u. Na een korte introductie van de werkgroep en de doelstellingen hiervan, zal teruggekeken worden op de enquêteresultaten. Met in het achterhoofd een tijdspad van 10, 20 of misschien wel 30 jaar: aan welke onderwerpen heeft Maarheeze prioriteit gegeven, welke mogen nog even wachten? Waarover zijn de meningen nog verdeeld, en waarover is men juist eensgezind? Het zal deze avond allemaal aan bod komen. Daarnaast is er volop de gelegenheid om op informele wijze onderwerpen te benoemen waarbij inwoners zich individueel betrokken voelen, en waarvoor zij zich kunnen en mogen engageren in de vorm van deelname aan vervolggesprekken. Deze zullen vooralsnog in de tweede helft van april (na Pasen) plaats zullen vinden.

Reikwijdte

Het project “Zeg ’t Mares!” is geen referendum: de inwoners van Maarheeze kunnen zich er niet mee uitspreken over een actuele kwestie met een eenvoudig ‘voor’ of ‘tegen’. Ook is het project geen stemming om te bepalen wat er de komende vier jaar op het gebied van nu lopende zaken moet gebeuren, want daar zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor. Mooi Mares past in een rij initiatieven dat in diverse Cranendonckse kernen is ontplooid, om vanuit de eigen gemeenschap een autonome langetermijn visie te laten ontstaan die zowel een bron is van nieuwe ideeën en de uitwerking daarvan, als een toetssteen voor toekomstige plannen. Met deze insteek gaat de werkgroep vol enthousiasme weer aan de slag, en hoopt dit over te brengen op de deelnemers aan de startbijeenkomst.

Inschrijven

De startbijeenkomst is voor alle inwoners van Maarheeze vrij toegankelijk. Zij die eerder in de enquête hebben aangegeven hiervoor uitgenodigd te willen worden zullen deze binnenkort ook per mail ontvangen. Zowel deze ‘genodigden’ als geïnteresseerden worden wel verzocht om zich (vrijblijvend) in te schrijven, zodat op de locatie rekening gehouden kan worden met hun aanwezigheid en men een gastvrije ontvangst kan verwachten. Het eenvoudigste is om dit online te doen via de link op www.zegtmares.nl/vervolgbijeenkomsten.

Archiefoto mooi Mares