De kop is eraf voor de tweede helft van “Zeg ’t Mares!”

MAARHEEZE – Een tot op de laatste stoel gevulde zaal markeerde op woensdagavond 6 april in De Smeltkroes het begin van de tweede helft van het project “Zeg ’t Mares!”. De werkgroep Mooi Mares, terzijde gestaan door Renée Visschers, presenteerde hierbij onder andere de resultaten van de enquête die eind vorig jaar was uitgezet onder de inwoners van Maarheeze. Na afloop hiervan trapten de aanwezigen in kleine groepjes de thematische vervolgsessies af, die nu op het programma staan.

Terugblik
De avond werd geopend met het voorstellen van de leden van de werkgroep, die elk kort aangaven wat hun motivatie was om deel te nemen aan het project. Vervolgens werd teruggeblikt op de aanleiding voor het starten van de werkgroep, en de geschiedenis die voorafging aan de uiteindelijke samenwerking tussen het initiatief van drie Maarheezer verenigingen die zich met name over de toekomst van De Smeltkroes bekommerden, en dat van een afvaardiging van de dorpsraad die de totstandkoming van een meer integrale toekomstvisie voor Maarheeze voor ogen had. Hierna werd stilgestaan bij de resultaten van de enquête die gehouden werd in de maand september 2021, waarbij respondenten binnen zeven verschillende thema’s gevraagd werd welke prioriteiten zij wensten te geven aan de benoemde onderwerpen.

Enquêteresultaten
Binnen het thema “Identiteit” scoorde de stelling “Een rijk verenigingsleven hoort bij Maarheeze” het beste, die welke ging over het aantrekkelijk zijn voor kenniswerkers het minste. Voor wat betreft “Zorg” zetten de meeste respondenten de stelling “De beschikbaarheid van huisartsen, een tandarts en een fysiotherapeut in het dorp zelf is belangrijk voor Maarheeze” zeer overtuigend op de eerste plaats. Verder scoorden stellingen met betrekking tot een goede bereikbaarheid, een betere aansluiting van het woning- én winkelaanbod op de behoeften van de inwoners en de beschikbaarheid van basisonderwijs goed. De Smeltkroes bleek vooral gezien te worden als hét trefpunt van en voor het verenigingsleven in Maarheeze. De volledige presentatie is gepubliceerd op de website www.zegtmares.nl.

De tweede ronde
Nu per thema in kaart is gebracht welke prioriteiten aangehouden moeten worden bij het formuleren van een toekomstvisie voor Maarheeze, is een vertaalslag nodig naar de concrete invulling én acties die hieruit voort moeten komen. De aanwezigen maakten een goed begin, door hierover met elkaar ‘in klein comité’ in gesprek te gaan. Na afloop kon men aangeven of men voor verdere uitwerking deel wilde nemen aan een vervolgsessie: een oproep waar velen gehoor aan gaven. In de week na Pasen worden deze vervolgsessies gehouden. Op dinsdag 19 april wordt gestart met twee parallelsessies rondom de thema’s “Identiteit” en “Verkeer en milieu”, op woensdag 20 april zijn de thema’s “Sport, ontspanning en cultuur” en “Economie en werkgelegenheid” aan de beurt. Donderdag 21 april is het de beurt aan de thema’s “Zorg” en “Wonen en leefomgeving” en op vrijdag 22 april wordt afgesloten met het thema “Voorzieningen”.

Welkom
Net als bij de startbijeenkomst is eenieder van harte welkom om tijdens één of meerdere van deze themasessies een visie of idee te delen – ook als men bij de startbijeenkomst zelf niet aanwezig kon of wilde zijn: een mailbericht naar [email protected] volstaat hiervoor. Tijdens een themasessie wordt gekeken naar de formulering van een toekomstvisie op het betreffende onderwerp, en hoe dit terug te zien moet of kan zijn in een aantal concrete voorbeelden. De avonden zelf vinden plaats in De Smeltkroes en starten telkens om 19.30 uur.