Gemeenteraad Cranendonck, ben duidelijk en open naar inwoners!

Met veel energie hebben wij de afgelopen 2 maanden meegewerkt aan de raadsagenda: het document waarin de koers voor Cranendonck voor de komende 4 jaar wordt uitgezet. Dat is ook terug te zien aan de vele Pro6-inbreng in deze agenda (o.a. vernieuwing Smeltkroes, oplossing scholensituatie Schoot/Dorplein, de Baronie van Cranendonck, meer groen, verduurzaming en cultuur, geen vervuilende industrie, actief inzetten op preventieve zorg en snellere en betere dienstverlening vanuit de gemeente). Daar zijn we trots op. Toch ondertekenen wij deze raadsagenda als enige partij niet. Wij willen namelijk dat hier punten in staan waar inwoners vanuit kunnen gaan, die helder zijn. Natuurlijk staat er in deze agenda ook iets over het AZC. Maar begrijpt u wat hier staat? Gaat het AZC nu sluiten in 2024 of niet? Er wordt ons inwoners voorgehouden alsof het in 2024 dichtgaat, terwijl dit allerminst zeker is. Wij, Pro6, wilden daarom aan inwoners uitleggen hoe het werkelijk in elkaar zit en dus niet klakkeloos een besluit in de agenda neerzetten dat aan vele kanten rammelt. De andere partijen wilden dit niet, het moest en zou er zo in blijven staan. Op zo’n moment kan je als partij 2 dingen doen: de hakken in het zand zetten of proberen tot een compromis te komen. Dat compromis hadden we gevonden: wij zouden instemmen met het gehele document (de koers voor de komende 4 jaar), maar op het punt van het AZC wel een ‘stemverklaring’ – een uitleg waarom we ons hier niet in kunnen vinden – afgeven. Op het laatste moment, toen de andere partijen onze stemverklaring lazen, is deze geblokkeerd door hen allemaal. Het moest korter, het moest anders, hij moest eruit. Ondanks de afspraak die we hierover met elkaar hadden. Waarom? Waarom mogen wij onze lezing niet aan inwoners uitleggen? Zou er misschien een kern van waarheid inzitten? Onze stemverklaring kun je alsnog op de site van het HAC en de site van Pro6 vinden. Dan weet u hoe de vork in de steel zit. Wij betreuren het, er had gewoon een raadsagenda kunnen staan die door alle partijen ondertekend was. Maar dan moeten wij als gemeenteraad wel het goede voorbeeld geven zoals we ook wensen van onze ambtenaren: begrijpelijke taal naar buiten toe en geen info achterhouden. Besluiten waar je op kan bouwen als gemeenschap en een gemeenteraad die afspraken nakomt. En afspraken die je hebt gemaakt, daar kun je niet achteraf op terugkomen als het je toch niet meer aanstaat, zoals Elan, Cranendonck Actief!, VVD en CDA nu wel doen m.b.t. deze raadsagenda. Wij, Pro6, gaan voor verandering en vernieuwing, daar horen helaas soms ook zure appels bij. Dit is er zo een. Desalniettemin staat er een mooie raadsagenda waarin we veel van onze punten terugzien. Die blijven ook staan zonder onze handtekening.

Bart Kraaijvanger, fractievoorzitter Pro6

Stemverklaring fractie Pro6 inzake raadsagenda 2022-2026

Voor ons ligt een raadsagenda waar wij op vrijwel alle punten mee in kunnen stemmen, met uitzondering van 1 punt. Voorafgaand aan de overleggen om te komen tot deze raadsagenda zijn we als partijen begonnen met 2 uitgangspunten: de punten die er in worden opgenomen daar is overeenstemming over met elkaar (anders nemen we het niet op en bediscussiëren we het in de raad) en hetgeen er in staat moet duidelijk zijn voor de inwoners van Cranendonck.

Hetgeen wat in deze raadsagenda is opgenomen onder het punt AZC voldoet in onze ogen aan geen van beide uitgangspunten. Wij hebben voorstellen gedaan om het duidelijker op te schrijven, maar dit wilden de andere partijen niet. Het moest er per se zo in blijven staan. Waarom niet duidelijker aan onze inwoners uitleggen wat er precies bedoeld wordt met het raadsbesluit van 8 maart jl.? Wij vanuit Pro6 kunnen op dit punt – AZC – niet instemmen met de raadsagenda. Niet met hoe het nu geformuleerd staat. Vandaar deze stemverklaring.

Wij willen onze inwoners geen worst voorhouden (‘sluiting AZC in 2024’), waarvan allerminst duidelijk is of we dit kunnen waarmaken. Het besluit dat op papier staat, en nu in de raadsagenda staat, ‘rammelt’ aan vele kanten. De juridische consequenties – hebben wij als gemeenteraad wel gronden om over te gaan tot sluiting? (nee, zoals het nu ligt niet) – zijn niet uitgezocht, de financiële consequenties – hoe vangen we die ca. 1,5 miljoen euro op die jaarlijks wegvalt als we sluiten? – evenmin. Wij, Pro6, willen onze energie richten op wat er wel kan. Daar hebben onze inwoners veel meer aan. Alles op alles zetten om de overlast terug te dringen. Samen met de inwoners aan de slag gaan om tot een goede invulling te komen voor de locatie Nassau Dietz terrein na 2024, waarbij we alle mogelijkheden én consequenties bekijken.

Wij hebben overwogen om deze raadsagenda daarom niet te ondertekenen. Het is immers vrij fundamenteel. Desalniettemin vonden wij dat te ver gaan, er ligt immers een hele mooie agenda waar het nieuwe college de komende jaren mee aan de slag moet. Een agenda waarin we veel punten vanuit het Pro6-programma terug zien komen, zoals het werken aan verdere verduurzaming en vergroening, geen plek voor vervuilende industrie, actief inzetten op preventieve zorg, op cultuur en verenigingsleven en op veel betere en snellere dienstverlening. En concreet aan de slag met het realiseren van een vernieuwde Smeltkroes, een oplossing voor de situatie rondom de basisscholen in Dorplein en Schoot en het realiseren van de Baronie van Cranendonck. Hier zijn we trots op! Daarom ondersteunen we – met uitzondering van de AZC-paragraaf – toch deze raadsagenda, die constructief met alle partijen tot stand is gekomen. Zodat er over 4 jaar een socialer en duurzamer Cranendonck staat!

Fractie Pro6