Gemeente Cranendonck ruim drie miljoen in de plus

CRANENDONCK – De gemeente Cranendonck heeft in 2021 3,2 miljoen euro meer ontvangen dan dat ze heeft uitgeven. Dat blijkt uit de jaarrekening die dinsdagavond werd besproken in de commissievergadering. De fracties bogen zich ook over de kadernota, waarin vooralsnog weinig ruimte is voor nieuwe plannen.

Door Roy de Leijer

Het positieve resultaat bij de jaarrekening is te danken aan lagere kosten voor jeugdzorg, hogere legesopbrengsten (onder meer bouwleges en bestemmingsplannen), een hogere algemene uitkering van het Rijk en diverse voordelige afrekeningen over oude jaren. Mogelijk is er door corona op een aantal terreinen, waaronder de jeudzorg, minder geld uitgegeven. Wethouder Hennie Driessen sluit een inhaalslag daarom niet uit.

De gemeente heeft in 2021 ruim drie ton meer aan Onroerendezaakbelasting (ozb) ontvangen. Voor een deel valt dit verklaren door nieuwe woningen en bedrijfspanden. Nader onderzoek moet duidelijk maken of het hier om structurele inkomsten gaat.

Wethouder Karel Boonen (financiën): “We hebben een aantal moeilijk jaren achter te rug, maar bij een groot aantal parameters staan we er inmiddels goed voor.” Hij maakt zich onder meer zorgen over het aantrekken van personeel. Zowel de uitvoeringscapaciteit in eigen huis als daarbuiten speelt de gemeente parten, aldus de wethouder.

Een groot deel van het overschot van 3,2 miljoen euro wordt gestort in de algemene reserve. Hiermee kunnen financiële tegenvallers worden opgevangen. Vanaf 2022 is het huishoudboekje van de gemeente de eerste jaren in evenwicht en is het vermogen ruim voldoende om de risico’s op te kunnen vangen.

De meeste fracties staken de loftrompet over het positieve resultaat van de jaarrekening, maar er werden ook de nodige kanttekeningen bij het financiële document gezet. Met name de fors hogere ozb-opbrengst had de aandacht van de commissieleden.

Koen van Laarhoven (Cranendonck Actief): “De ozb-verhoging heeft gezorgd voor een aardige spaarpot. Wij moeten nu kijken of we daar de komende jaren iets nuttigs mee kunnen doen.”

Waar er in de jaarrekening wordt teruggeblikt op de financiële positie van de gemeente in het vorige jaar, wordt er met de kadernota juist vooruitgekeken naar het financiële plaatje van de gemeente. Ook de kadernotia werd dinsdag in de commissievergadering besproken.

De nota is voorbereid in de periode dat het nieuwe raadsprogramma nog in ontwikkeling was. Daardoor ontbreken nieuwe ontwikkelingen. Het is de bedoeling dat die nog worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026. 

Boonen gaf daarbij meteen een waarschuwing af: “Er komt nog veel op ons af wat in de begroting moet landen. Maar we kunnen niet alles tegelijk. We moeten niet alleen kijken naar de wensen, maar ook naar de uitvoerbaarheid.” 

Als relatief kleine gemeente brengt dat in de huidige arbeidsmarkt een extra uitdaging met zich mee. Daarom wordt er in de kadernota gevraagd om de inzet van extra personele capaciteit, waaronder een teamleider. Hiervoor wil het college de komende jaren telkens een bedrag van 500.000 euro reserveren. “Het wordt steeds meer een probleem om goede mensen te krijgen. Doen we dit niet dan zakken we door het ijs”, aldus burgemeester Roland van Kessel.

Andere onderwerpen die komende jaren grote investeringen vragen zijn onder meer de sportvisie, de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen en het integraal huisvestingplan (IHP) onderwijs. 

De gemeente heeft voorlopig een bedrag van 550.000 euro gereserveerd voor het onderhoud van en de inrichting van de sportinfrastructuur, waaronder gymzalen en gebouwen op sportparken.

Om het Smokkelmuseum in Budel op eigen benen te laten staan en de huisvesting te waarborgen wil het college een jaarlijkse bijdrage van 25.000 ter beschikking stellen. 

Het college wil het budget voor de Cranendonckse cultuurpodia verhogen met 20.000 euro. De activiteitencommissie van De Borgh krijgt dan net zoveel als de activiteitencommissie van De Smeltkroes (15.000 euro). Voor het Cantinetheater in Budel-Dorplein is een bedrag van 5.000 euro gereserveerd.

Daarnaast zijn er plannen voor het opwaarderen van de recreatieve fietspaden. Hiervoor is in eerste instantie 300.000 beschikbaar gesteld, maar dat bedrag is alleen voldoende voor een eerste aanzet. 

Uit de kadernota blijkt ook dat het stoppen met het AZC per 1 juli 2024 financiële gevolgen voor de gemeente heeft. De financiële impact is minimaal 200.000. Het maximale nadeel is op dit moment moeilijk in te schatten, aldus het college. De begroting voor 2023 later dit jaar moet hierover een completer beeld geven. 

Er werden tijdens de commissievergadering tal van vragen gesteld over de kadernota. Peter Beelen (CDA): “Het Smokkelmuseum is op zoek naar een grotere locatie. Smokkelen wordt binnen de gemeente bestempeld als een icoonproject. Moet we hier dan niet meer middelen aan verbinden?” Patrick Beerten (Elan) vroeg zich af er in de kadernota wel voldoende rekening wordt gehouden met de hoge inflatie. En Bart Kraaijvanger (Pro6) wilde onder meer weten of het voorgestelde budget van 100.000 euro voldoende is om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen.”

Het uitblijven van concrete antwoorden leidde vooral tot frustratie van Pro6. “We voelen ons niet helemaal serieus genomen”, aldus Kraaijvanger.

Volgens Boonen is daar geen sprake van: “We zien dit als bouwstenen voor de nieuwe begroting. Er is goed geluisterd en er zullen geen vragen van tafel vallen.” Hij vroeg om het nieuwe college de ruimte te geven bij de verdere uitwerking van de kadernota. “We zien dit als een overgangsdossier, het vertrekpunt naar de begroting. Volgende week bij de raadsvergadering kunt u ons bestoken met wensen.”