Ons Cranendonck en het AZC

Het rumoer rond de opvang van asielzoekers/vluchtelingen of zij die hiervoor door willen gaan neemt met de week toe. Zijn er te weinig opvangplekken of teveel mensen die, om welke reden dan ook, hun heil zoeken in ons land en daartoe asiel aanvragen?

Feit is dat onze rijksoverheid -lees het COA- het niet meer kan behappen. In Ter Apel (provincie Drenthe) puilt het aanmeldcentrum uit. Zo ook in de tweede grootste opvanglocatie van Nederland. Het asielzoekerscentrum in ons eigen Cranendonck is met 1500 bedden maximaal bezet. 

Het blijkt dat een merendeel van de 344 gemeenten in Nederland niet staan te trappelen om een AZC op hun grondgebied toe te staan. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend, maar de -overlast en criminaliteit- geluiden uit Cranendonck en Ter Apel zullen niet bijdragen aan het draagvlak bij andere gemeenten. Kort door de bocht: het schiet niet echt op om de stroom aan asielzoekers op te vangen. 

Bovendien speelt de opvang van mensen uit Oekraïne die hun land vanwege een oorlog hebben moeten verlaten een rol en dit vergt extra inspanning van gemeenten. Ook hiervoor blijkt -tot op heden- een tekort te zijn aan plekken om deze oorlogsvluchtelingen op te vangen. 

En dan niet te vergeten de roep om woningen voor zogenoemde statushouders die in Nederland een huurwoning toegewezen moeten krijgen. Feitelijk een hopeloze taak omdat er geen woningen zijn. Niet voor  statushouders, maar ook niet voor de eigen Nederlanders. Dat deze statushouders veelal voorrang krijgen bij het toewijzen van een woning door woningbouwcoöperaties gaat in tegen het rechtvaardigheidsgevoel van veel Nederlanders. Immers, vele woningzoekenden die al lang ingeschreven staan moeten nog jaren op een huurwoning wachten. Of deze voorrangsregeling voor statushouders eerlijk is kun je je dan ook terecht afvragen.   

Terug naar de situatie voor wat betreft ons AZC op de voormalige Nassau Dietzkazerne. Mijn laatste artikel in het HAC dateert van voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kort voor de verkiezingen werd op 8 maart een initiatiefvoorstel ingediend door ELAN, door de gemeenteraad unaniem aangenomen. Het raadsbesluit vonnist de beëindiging van de AZC-activiteiten op de Nassau Dietzkazerne per 1 juli 2024. Tot die datum biedt de gesloten overeenkomst tussen het COA en de gemeente geen mogelijkheid om eerder tot sluiting over te gaan.

Uit de vele signalen die wij ontvangen leiden we af dat Cranendonckers -althans veruit de meerderheid- het helemaal gehad hebben met de overlast en criminaliteit veroorzaakt door de bewoners van het AZC. Mensen aan wie onze gemeente en haar inwoners een veilig onderkomen bieden.  

Zowaar dus een goed overwogen en verstandig genomen besluit van de gemeenteraad.  

Onlangs bracht Staatssecretaris Van der Burg een bezoek aan onze gemeente. Hij besprak de AZC-problematiek met het college van B&W in het bijzijn van de Commissaris van de Koning. Ook ging hij is gesprek met gemeenteraadsleden. Iedere partij -ELAN- CDA – Cranendonck Actief- VVD en Pro6- was hierbij vertegenwoordigd. Van de gelegenheid om vragen te stellen aan de Staatssecretaris werd gretig gebruik gemaakt. Discussies pareerde hij ‘tactvol’ daar hem een forse klus te klaren valt in opdracht van het kabinet, zo liet hij weten. Jullie raden het al. 

Heel veel meer opvangplekken creëren voor de opvang van asielzoekers. Daarbij sprak de Staatssecretaris de hoop uit het AZC in Cranendonck ook na 1 juli 2024 open te kunnen houden. 

Dit dringende verzoek werd aan de gemeenteraadsleden voorgelegd. Door iedere partij -met een eigen politiek specifieke inbreng- werd hem onverbloemd duidelijk gemaakt dat de Cranendonckse gemeenteraad voet bij stuk zal houden. De Staatssecretaris werd met klem verzocht het raadsbesluit van 8 maart te respecteren. Over en sluiten dus. Deze boodschap kon hij mee naar Den Haag nemen. 

Wat staat de gemeenteraad te doen? Er worden voorbereidingen getroffen om een zogenaamde bevolkingspeiling onder de Cranendonckers te houden. Wat willen de inwoners van Cranendonck? Dit zal centraal staan in de bevolkingspeiling. Jullie gaan hier dit jaar van lezen en horen. 

Zover de huidige stand van zaken. Tot een volgende keer.

Frans Strik

Inwoner van Cranendonck 

Raadslid ELAN.