Ingezonden brief: Het AZC en de feiten

Naar aanleiding van het ingezonden stuk in de HAC Weekblad van 12 augustus jl. van de hand van de heer Strik, raadslid ELAN, gemeente Cranendonck, wil ik reageren op de genoemde zaken in het artikel.

De feiten op een rij:

Volgens de heer Strik ligt Ter Apel in Drenthe. Ter Apel ligt echter in de provincie Groningen. Voor de heer Strik mogelijk een detail, voor de inwoners van Ter Apel waarschijnlijk niet.

Er is een tekort aan opvangplekken voor de opvang van Oekraïners stelt de heer Strik. Volgens de informatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid ligt dit toch echt anders. Tot 15 augustus jl. zijn er juist meer opvangplekken voor Oekraïners dan er Oekraïners worden opgevangen en wel 3.728 plekken die leeg blijven.( bron: ministerie van Justitie en Veiligheid)

De roep om woningen voor statushouders die veelal voorrang zouden krijgen, aldus de heer Strik. “Een gemeente bepaalt zelf welke mensen recht hebben op voorrang bij een sociale huurwoning. Zoals mensen die mantelzorg krijgen of uit een GGZ-instelling komen. Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen horen sinds 1 juli 2017 niet meer automatisch bij de groep die voorrang krijgt als een gemeente een huisvestingsverordening heeft “(Bron: Rijksoverheid, asielbeleid). Toch een beetje anders dan stellen dat er een voorrangsregeling voor statushouders is.

Het initiatiefvoorstel van Elan rept van een beëindiging van de huidige AZC activiteiten op het Nassau Dietz terrein. Dat de meerderheid van de inwoners van onze gemeente het helemaal gehad heeft met de overlast en criminaliteit van de bewoners van het AZC is naar mijn weten niet met feiten te staven. Er is immers niet aan alle inwoners naar hun mening gevraagd tot nog toe. De politieke partijen ELAN en VVD hebben expliciet in hun verkiezingsprogramma 2022 opgenomen dat het AZC gesloten moet worden. Als ik me baseer op de verkiezingsuitslag van maart jl. dan was de opkomst van stemgerechtigde inwoners van Cranendonck 54,7 %. Op 1 januari 2018 waren er 16.600 stemgerechtigden in de gemeente Cranendonck (Bron: CBS). Bij de laatste verkiezingen hebben 9.169 inwoners gestemd. Daarvan heeft Elan 3.236 stemmen behaald, de VVD 1.038 stemmen . Dat betreft  in totaal slechts 26 % van onze stemgerechtigde inwoners die gestemd hebben op een politieke partij die in het verkiezingsprogramma aangaf vóór sluiting te zijn. Nemen we het totaal van de uitgebrachte stemmen van de partijen CDA, Cranendonck Actief , Pro6 en Partij Waterschoot  samen, dan betreft het 4.892 stemgerechtigde inwoners van de gemeente Cranendonck,  29 % van de stemgerechtigde kiezers die gestemd hebben op een partij die niet de sluiting van het AZC in het verkiezingsprogramma had staan. Van  45,3% stemgerechtigde inwoners van Cranendonck weten wij in het geheel niet hoe zij denken over de situatie rondom het AZC. Ze hebben immers niet gestemd (Bron: CBS, Alle cijfers.nl).

In het initiatiefvoorstel van ELAN: “ Stoppen met het AZC “wordt gesproken over het AZC in zijn huidige staat. Hoe het verder gaat na 1 juli 2024 is geheel onduidelijk. In het besluit van de gemeenteraad is opgenomen dat: 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van de heer Beerten namens de fractie ELAN d.d. 24 februari 2022 en de nadien

aangeboden Nota van Wijziging d.d. 8 maart 2022,

Gezien het door de gemeenteraad aangenomen amendement van CDA Cranendonck, VVD

Cranendonck, ELAN en Cranendonck Actief!,

Gelet op artikel 147a Gemeentewet,

B E S L U I T

1. niet mee te werken aan de huidige plannen van het COA om te komen tot een langdurig

grootschalig AZC, COL en POL;

2. het huidige AZC en COL en POL in Cranendonck per 1 juli 2024 op het moment dat de vergunning

afloopt te beëindigen en tot die tijd alle middelen inzetten om het Rijk en COA te bewegen om de

overlast en onveiligheid optimaal te beperken.

(Bron: raadsbesluit van 8 maart 2022)

Wat betreft de bevolkingspeiling: ook dit ligt net iets anders. In het besluit van de gemeenteraad van 8 maart 2022 is opgenomen: “de komende jaren te gebruiken om samen met de eigenaar en de inwoners te onderzoeken wat zij als toekomstige bestemming zien voor de voormalige legerplaats in Cranendonck en daarmee de Gebiedsontwikkeling voor het hele gebied weer op te pakken.”

Bepaald geen peiling maar samen in overleg. Alle opties liggen daarmee open. Want zoals boven gesteld: van het merendeel van de inwoners van de gemeente Cranendonck weten we het eenvoudigweg niet. De heer Strik is Raadslid. Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers en vertegenwoordigen alle inwoners van onze gemeente. Ook de mensen die niet van hun stemrecht gebruik hebben gemaakt of voor een partij hebben gekozen, die er in principe anders over denkt.

Ans van de Laar