De rode lijst

Laatst zei iemand tegen me: “Ich heb achter op de Schorik un klôcht (vlucht) patriese gezeen!”. “Gelukkig”, dacht ik: “ze zijn er nog”.  Maar dit is niet de enige weidevogel die we nog maar zelden zien of horen denk aan de fazant, de kluut en de wulp. Het woord ‘uitsterven’ wil ik niet zo graag gebruiken maar er zijn toch wel enkele vogels die we nog heel goed in ons geheugen hebben maar op dit moment aan het randje van het voorgoed verdwijnen staan. Onderstaande vogels staan op deze Rode lijst en dat is een lijst waarop de bedreigde diersoorten komen te staan samengesteld door onderzoeksbureau Sovon en de tellingen daarvoor geschieden jaarlijks door een 10.000 vrijwilligers in Nederland.

Zomertortel

De zomertortel, de prachtig getekende vogel, wie ziet en hoort nog ooit het mooie geluid van deze duif? Vanaf de jaren ‘80 is er een afname vastgesteld door Sovon van 90 %. Voedsel tekort in hun broedgebied zoals onkruiden, koren en tarwe is een van de oorzaken en ook wordt er nog steeds jacht op gemaakt  tijdens hun trek naar het zuiden. 

De veldleeuwerik staat ook op deze Rode lijst en deze prachtige vogel met zijn kwetterend gezang hoog in de lucht is sinds de jaren ’60 met 95% afgenomen. Het intensief gebruik van gras- en bouwland en de hoge maaifrequentie is daar deels debet aan. Maar ook hier weer zoals bij de zomertortel wordt er nog steeds in enkele landen gejaagd op deze mooie vogel. 

Patrijs

De patrijs is ook een soort die je bijna niet meer ziet en, ik val in herhaling, want ook deze mooie vogel is door intensieve landbouw en jacht bijna uit het landschap verdwenen. Het was voor een decennia terug nog heel normaal dat we een vlucht partrijzen zagen, nu zijn ze nagenoeg uit het landschap verdwenen. De oorzaak hiervan hebben we zelf gecreëerd.

Gelukkig wordt er de laatste jaren veel aandacht besteedt aan deze 3 soorten vogels. Veel landbouwers en natuurorganisaties maken in diverse natuurgebieden ruimte vrij om kruidenrijke faunaranden langs de percelen aan te leggen. Om deze 3 soorten in onze natuur te behouden zullen we meer gebruik moeten maken van gewasdiversiteit omdat dit een trekpleister is voor deze 3 Nederlandse vogels.  De ouderen onder ons kunnen zich nog goed herinneren dat bij het maaien van koren er bijna altijd een vlucht patrijzen laag over de grond wegvloog om een paar honderd meter verderop weer te landen. Zou dit beeld nog ooit terugkomen?

Harrie Hegge. h.hegge1@chello.nl

Vogelwerkgroep IVN Cranendonck