De beste wensen van de burgemeesters

 2022 was een jaar met ups en downs. Aan de ene kant mochten we weer genieten van vrijheid, samenzijn en een bruisende samenleving die opnieuw opbloeide na de pandemie. Aan de andere kant werd vrijheid bedreigd in de vorm van oorlog in Oekraïne. We zagen hoe mensen hun huizen moesten ontvluchten en hoe families gedwongen afscheid moesten nemen van dierbaren. Onze regio zette echter alles op alles om hulp te bieden, opvangplaatsen te creëren en goederen in te zamelen om leed te verzachten. Ook op de burgemeesters uit ons verspreidingsgebied heeft de oorlog en de gevolgen ervan, maar zeker ook de warme acties die op poten werden gezet een diepe indruk nagelaten. De start van dit nieuwe jaar is de ideale gelegenheid om samen met burgemeester Roland van Kessel van Cranendonck, burgemeester Theo Schuurmans van Hamont-Achel en Dennis Fransen, kersverse burgemeester van de gemeente Pelt terug te blikken op 2022 en vooruit te kijken naar wat komen gaat binnen de drie gemeenten. 

Voor alle drie de gemeenten had de politiek in 2022 enkele verrassingen in petto. In Cranendonck werden in maart verkiezingen gehouden, wat resulteerde in een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad. In Hamont-Achel vond een primeur plaats, want na het indienen van een constructieve motie van wantrouwen tegen het regerende schepencollege, werd er een volledig nieuwe samenstelling van burgemeester en schepenen voorgesteld. Dit is trouwens de eerste keer dat dit nieuwe Vlaamse decreet werd goedgekeurd, sinds het in 2021 rechtsgeldig werd. Doel van het decreet is de versterking van de lokale democratie. Concreet betekende dit dat toenmalig burgemeester Rik Rijcken en het volledig schepencollege van Hamont-Achel vervangen werd. De partijen CD&V en Balans staan, samen met onafhankelijk schepen Joren Mertens, sinds juli weer aan het roer van de Hamont-Achelse politiek. Nog een onverwachte politiek twist kwam er vanuit de gemeente Pelt. Burgemeester van de fusie, Frank Smeets, liet begin november weten dat hij de fakkel vanaf 1 januari 2023 overdraagt aan Dennis Fransen. Dennis is met zijn 27 jaar de jongste burgemeester van Vlaanderen en staat te popelen om zijn functie uit te oefenen en Pelt de komende jaren te sturen. 

“Het was zowel voor mij als voor alle anderen denk ik, een verrassing toen Frank aankondigde te stoppen als burgemeester van Pelt,” aldus Dennis Fransen. “Toen ik bij de start van 2022 mijn voornemens maakte, was er nog niet meteen de ambitie om burgemeester te worden. Maar als er zo’n kans voorbij komt, kon ik niet anders dan op die trein springen!” Ook de inwoners van Pelt reageerden verrast op de beslissing, maar Fransen is klaar om de taak op zich te nemen. “Ik ben in de politiek gestapt met de ambitie om het verschil te maken. Bovendien kan ik leunen op heel veel ervaring binnen de beleidsploeg want politiek is en blijft natuurlijk een ploegsport. Frank heeft de sporen van onze fusiegemeente alvast gelegd, nu is het aan ons om de trein vaart te laten maken.” 

De gemeente Pelt heeft het afgelopen jaar flink ingezet op de verduurzaming van diverse gemeentelijke gebouwen. “De fusie had namelijk als gevolg dat Pelt veel gemeentelijke gebouwen rijk is. Eerst is er in kaart gebracht wat er precies nodig is om onze burgers van alle diensten te voorzien. Verduurzaming van gebouwen werd uiteraard ook opgenomen in het meerjarenplan. Afgelopen jaar hebben we het gemeentehuis aan de Oude Markt feestelijk kunnen heropenen, nadat de nodige aanpassingen werden doorgevoerd. Hier kunnen Peltenaren terecht bij de burgerbalie en kunnen diverse administratieve zaken geregeld worden. Zo is de gemeente Pelt zowel on- als offline op een laagdrempelige manier bereikbaar.” Fransen vertelt verder: “Ook de technische dienst werd ondergebracht in een volledig nieuwe accommodatie op het industrieterrein, opnieuw met het oog op duurzaamheid en de toekomst. Verder zijn de voorbereidende werken aan het gemeentehuis aan het Kerkplein van start gegaan. Dit gebouw wordt omgebouwd tot gemeenschapshuis als het ware, waar onder andere de bibliotheek van Pelt ondergebracht zal worden. De afronding van dit project wordt verwacht in 2024. In het nieuwe jaar zal de herinrichting aan het Marktplein van Neerpelt tot een groene oase in het centrum de nodige aandacht krijgen. De onderzoeken lopen momenteel en we blijven, net als voorheen, de inwoners hier nauw bij betrekken.” 

“We blijven inzetten op veilig verkeer, zowel voor automobilisten als voor fietsers en voetgangers. Er lopen onderzoeken in de verschillende kernen en uiteraard gaan we ook hiervoor in samenspraak met de inwoners om zo tot de best passende oplossingen te komen.” In het kader van de veiligheid werden ook vaste en mobiele camera’s aangekocht door Pelt. Door deze efficiënt in te zetten zal er sneller geschakeld kunnen worden wanneer er vandalen of sluikstorters vastgesteld worden. “Daarnaast zijn we, samen met omliggende gemeenten, aan het onderzoeken of het ook mogelijk is om trajectcontroles in te voeren. Door deze verschillende zaken te implementeren, willen we de (verkeers)veiligheid binnen de gemeente omhoog trekken.” Verder zal ook het ‘Brede School-principe’, waarbij diverse diensten zoals kinderopvang, sport- en andere verenigingen,… gecentraliseerd worden in de nabije schoolomgeving. “Dit kadert in het idee om de dorpskernen binnen de gemeente te versterken, maar zeker ook in het thema van verkeersveiligheid. Wanneer men op één site terecht kan voor diensten die aansluiten bij het onderwijs hoeft men bijvoorbeeld geen extra verplaatsingen te ondernemen. In 2023 zullen verschillende kerken binnen de gemeente niet meer actief zijn. Dit zijn eigendommen van de kerkfabriek maar de gemeente is wel al in kaart aan het brengen waar de noden liggen in ieder kerkdorp en of er eventueel een nieuwe invulling nodig is voor deze gebouwen en de omgeving. De gemeente fungeert hier als het ware als een regisseur, maar de uiteindelijke beslissing blijft bij de kerkfabriek.” 

De oorlog in Oekraïne laat niemand onberoerd. “Wat daar gebeurt heeft een directe impact op ons en ons leven hier. Maar net als tijdens de pandemie, hebben we het heft in handen genomen. Er werd een overlegorgaan op poten gezet met alle betrokken diensten. De fanfarezaal in Lille werd ingericht als noodopvang met sanitaire voorzieningen en slaapmogelijkheden. En ook in het Dommelhof en bij diverse B&B’s in de regio werden verblijfplaatsen voorzien. Maar zeker ook de actie #plekvrij, waarbij particulieren werden opgeroepen om de woning indien mogelijk open te stellen voor vluchtelingen uit Oekraïne, was in Pelt een groot succes. Tel hierbij nog eens de inzet van de vele vrijwilligers en de diverse acties die op poten werden gezet: dit toont nog maar eens de warmte die we in onze gemeente hebben. Momenteel verblijven er nog bijna 150 Oekraïense mensen in onze gemeente.” 

De warmte binnen de gemeente is één van de dingen die afgelopen jaar het meeste indruk heeft gemaakt op Dennis. “Die warmte heeft zich op zoveel verschillende manieren geuit, dat is erg mooi om te zien. Ook het feit dat het sociale leven terug op gang kwam na de pandemie was zeker een hoogtepunt. En natuurlijk het burgemeesterschap dat onverwachts op mijn pad is gekomen, is voor mij persoonlijk een klapstuk in 2022. Ik sta te popelen om er samen met de beleidsploeg aan te beginnen. Doel is om de gemeente nog meer te laten groeien, bruisen en bloeien in 2023. Daarnaast zetten we in om, als centraal punt tussen twee grootsteden als Eindhoven en Hasselt, nog meer te verbinden. Dit doen we Campus Noord uit te bouwen, met ruimte voor hoogtechnologische bedrijven. Dat zorgt ook weer voor meer tewerkstelling.” 

Voor dit nieuwe jaar deelt burgemeester Fransen graag de volgende boodschap: “Vergeet zeker niet te genieten in de haast van de dag, samen met familie en vrienden. De maatschappelijke stilstand van enige tijd geleden zijn velen al vergeten, maar het blijft belangrijk om bewust stil te staan bij de leuke dingen in het leven.” 

Ook de gemeente Cranendonck kreeg te maken met nieuwigheden in 2022 en zette in op diverse projecten. Burgemeester Roland van Kessel vertelt hierover: “Een belangrijk item binnen onze gemeente was uiteraard de gemeenteraadsverkiezing in maart, met een behoorlijke verschuiving tot gevolg. Het is fijn om te zien dat er verjonging is. Nu zijn we al enkele maanden ver met de nieuwe raadsleden en het nieuwe college en we zijn hier onze weg in aan het vinden. Daarnaast hebben we enkele belangrijke dossiers opgepakt zoals de woningbouw in de gemeente. In 2022 hebben we hier de nodige voorbereidingen voor getroffen en in 2023 zal de uitwerking volgen. Ook hebben we gekeken hoe we een duurzame toekomst kunnen verzekeren van de cultureel maatschappelijke organisaties zoals de Heemkundekring Cranendonck, het VVV-kantoor, het (protestants) Kerkje en het Smokkelmuseum. En verder ging er ook aandacht vanuit het sociaal domein naar de vereenzaming en armoede binnen de gemeente en binnenkort zal ook de sportvisie gepresenteerd worden aan de raad. Uiteraard bleven we in 2022 inzetten op burgerparticipatie, waarin diverse kernen een ontwikkelingsplan aan het uitwerken zijn. Verder zullen er in 2023 enkele veranderingen doorgevoerd worden binnen de organisatie ter verbetering van de  dienstverlening. Hier zijn we het hele jaar door mee bezig geweest en tijdens het laatste kwartaal van 2022 is dit al tot uitwerking gekomen in onder andere een nieuwe indeling van de organisatie. En deze nieuwe structuur binnen de organisatie zal zich in het nieuwe jaar nog verder uitrollen.” 

“Natuurlijk blijft het AZC binnen de gemeente een terugkomend dossier. Ook het afgelopen jaar is hier flink wat aandacht aan gegeven, in de breedste zin van het woord. We hebben de ontwikkelingen natuurlijk op de voet gevolgd. Er is daarbij veel aandacht voor het veiligheidsaspect en de verbinding met de inwoners. Vanaf 2023 zal de opvang van de vluchtelingen  een gemeentelijke taak worden. We zijn daarom binnen de veiligheidsregio (21 gemeenten) bezig met het opstellen van een regioplan dat in april klaar moet zijn. Dit regioplan omvat een aanpak voor de opvang van asielzoekers, vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders die die zich nog in de azc’s bevinden en een plek krijgen in de gemeenten.”

“De lokale overheid blijft alles wat mogelijk is doen om de veiligheid en een prettige leefomgeving te creëren voor al onze inwoners. Het AZC zal nog tot juni 2024 in deze vorm geopend blijven. Belangrijk te vermelden is dat er in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een onderzoek zal plaatsvinden, bij de inwoners van de gemeente en de eigenaar van het AZC. Zo wordt onderzocht in welke vorm het AZC dan wel kan blijven bestaan. In het tweede kwartaal, nog voor de zomerperiode, willen we dan een beslissing nemen over de toekomst van het AZC.” 

Een belangrijk item op de kalender in 2022 was: hoe is het met u? Van Kessel legt uit: “Met het einde van de pandemie en het opnieuw opengaan van de samenleving was het belangrijk voor ons als gemeente om te kijken hoe het nu met iedereen is. Hoe gaat het met u, met bedrijven, met verenigingen,…? En ook nu we geconfronteerd worden met een energiecrisis is het belangrijk om dit alles in de gaten te houden. Kan iedereen de rekeningen betalen, blijven de verenigingen het hoofd boven water houden? Want ook al zijn dit twee globale problemen, voor ons als gemeente heeft dit ook lokaal heftige gevolgen. We zijn momenteel druk bezig met onderzoeken op welke manier de gemeente hierin kan ondersteunen.” 

De gemeente Cranendonck heeft, ondanks het feit dat de gemeente al opvang voorziet voor 1500 asielzoekers, ook opvang gerealiseerd voor vluchtelingen uit Oekraïne. “In de oude bibliotheek aan de Rubenslaan in Budel worden zo’n 30 personen opgevangen, voornamelijk vrouwen en kinderen. Dan zijn er ook nog zo’n 30 vluchtelingen die onderdak hebben gevonden bij particulieren. Vanuit de gemeente hebben we ze in 2022 een bezoek gebracht en een welkomstpakket aangeboden met daarin o.a. algemene informatie over de gemeente. Daarnaast bieden we, in samenwerking met de gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard, onderwijs aan voor de Oekraïense kinderen. Dit gebeurt op een locatie in Maarheeze.” 

De oorlog heeft ook een energiecrisis met zich meegebracht. “De rekening voor veel mensen is verviervoudigd. De beste oplossing voor dit probleem is natuurlijk vrede, het eindigen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zodat de markt weer kan stabiliseren. We hebben natuurlijk even moeten afwachten welke regels geïmplementeerd werden door het Rijk om dit probleem de baas te blijven. Zij kwam reeds met energiekortingen en in het begin van 2023 ook met plafondbedragen, wat voor velen hard nodig is. Maar komen er ondanks die regelingen nog mensen in de knel, dan gaan we natuurlijk vanuit ons lokaal bestuur kijken wat we kunnen doen om te helpen.” 

Roland van Kessel blikt terug op de positieve zaken die 2022 gebracht heeft. “Het opnieuw opengaan van de samenleving, dat we elkaar weer kunnen ontmoeten is toch wel iets wat het meeste indruk op me heeft gemaakt. Nu we weer terug activiteiten mogen organiseren en bezoeken, horen we toch van veel mensen en ook zeker de ondernemers hoe fijn ze het vinden om weer ‘normaal’ te kunnen leven. Het samenzijn hebben we met z’n allen gemist. Daar was bij de start van 2022 nog geen sprake van, maar gelukkig kunnen we nu toch al ruim 7 maanden genieten van onze herwonnen vrijheid.” Als we vragen naar een vooruitblik naar 2023 noemt Van Kessel de projecten omtrent woningbouw in de gemeente, die zich in het nieuwe jaar zullen uitrollen en ook het project Burgerparticipatie zal blijven groeien. “We blijven dicht bij onze inwoners door met ze in gesprek te gaan. Enkel zo kunnen we weten wat er leeft in ieder dorp en waar de noden liggen.” Opvallend zijn ook de persoonlijke plannen van de burgemeester. “In maart van dit jaar ga ik samen met een vriend tijdens een korte vakantie in Amerika een trip maken op de historische autoweg Route 66. Dit plan had ik jaren geleden al gemaakt met een dierbare vriend van me, die jammer genoeg is overleden nog voordat we het plan in de praktijk hadden kunnen brengen. Nu zijn we enkele jaren verder en ga ik alsnog Route 66 verkennen, samen met een andere gezamenlijke vriend. Tijdens die korte trip zullen we as van onze vriend uitstrooien. Zo willen we graag een mooi eerbetoon brengen aan onze kameraad.” 

Voor het nieuwe jaar wenst burgemeester Van Kessel iedereen veel geluk toe en een goede gezondheid. “Bovendien wil ik oproepen om, net als tijdens de coronacrisis, voor elkaar te zorgen. Spreek elkaar aan en bied hulp waar mogelijk. Want we zullen het toch ‘samen’ moeten doen in deze samenleving.” 

Ook burgemeester Theo Schuurmans stond HAC Weekblad graag te woord over de ontwikkelingen binnen de stad Hamont-Achel afgelopen jaar. Hij is sinds 6 maanden opnieuw aangesteld als burgemeester van Hamont-Achel. “Ik ben met plezier de uitdaging aangegaan, samen met een bestuursploeg met heel wat ervaring op de teller. De afgelopen maanden hebben we intern alles in kaart gebracht, geanalyseerd en een meerjarenplan en begroting opgesteld met daarin de projecten die we wel en niet zullen uitvoeren. Deze dossiers zitten in het meerjarenplan dat is goedgekeurd op de gemeenteraad en de accenten zijn gelegd. Om een voorbeeld te geven: de werken aan de fietspaden aan de Haag in Achel zullen uitgevoerd worden, maar we zullen dan ook meteen van de gelegenheid gebruik maken om de elektriciteit ondergronds aan te leggen. Ook het project omtrent de sporthal in Achel zullen we doorzetten. Dit ondanks het feit dat dit een duurder en veel ingewikkelder dossier is geworden. Het zou namelijk te veel geld en tijd kosten om dit dossier nogmaals onder de loep te nemen. Maar goed, hier moeten we de vergunningen nog voor krijgen en ook dat is geen eenvoudige zaak. Een andere beslissing die we genomen hebben, is dat er géén nieuw stadhuis zal komen in de Groenstraat. Wel gaan we investeren in de verduurzaming van bestaande gebouwen zoals het bestaande gemeentehuis, de bibliotheek, sporthal en polyvalente zaal Posthoorn door bijvoorbeeld zonnepanelen te installeren.” 

“Andere plannen voor 2023 zijn het realiseren van een zomer-pop-up in de Kloostertuin en er komt meer budget voor de culturele programmatie AHA! En ook het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hamont-Centrum dat al sinds 2018, op een openbaar onderzoek na, klaar ligt om uitgerold te worden, zal in 2023 versneld uitgevoerd worden. En een andere belangrijk dossier is het aanvullen van de voorraad bouwplaatsen, zodat (jonge) gezinnen in Hamont-Achel voldoende mogelijkheden hebben om te wonen. Dit dossier zal dit jaar opgestart worden.” 

“De communicatie met de inwoners, alsook de bereikbaarheid van onze stadsdiensten zal in 2023 uitgebreid worden. Het werken op afspraak werd heel goed uitgewerkt door onze administratieve dienst. Mijn complimenten hiervoor. Dit werkt erg efficiënt en veel inwoners maken er gebruik van. Maar als extra aanvulling zal het vanaf nu opnieuw mogelijk zijn om vrij binnen te lopen bij bepaalde diensten,” aldus Schuurmans. “Verder is het ook belangrijk om te melden dat we ons huidig team zullen behouden, er zullen geen afvloeiingen zijn. Sterker nog… de bedoeling is zelfs om het team nog uit te breiden.”

“Ook in de aanpak van de bouwdossiers hebben we een omslag kunnen maken. Op die manier kunnen we achterstand weg werken. We hebben een andere manier van aanpak geïmplementeerd om zo de dossiers terug op de rails te krijgen. Een goede voorbereiding is hierbij onmisbaar. Nu kan er snel en efficiënt geschakeld worden met architecten, bouwheren en andere betrokken partijen. Verschillende ruimtelijke dossiers worden in 2023 verder uitgerold. Uiteraard hebben we ook het dossier van de ‘Tennis Achel’ opgepikt. De tennis zal gevestigd blijven op de gronden van De Koekoek en de bouwaanvraag voor 4 terreinen op deze site wordt aangevraagd.” 

De oorlog in Oekraïne heeft ook de stad Hamont-Achel gemobiliseerd om hulp te bieden. “In totaal worden er op dit moment 40 personen opgevangen in onze stad. Zij kunnen rekenen op onderdak bij gastgezinnen maar ook de locatie van hoeve Den Holdert werd ingezet als opvanglocatie. Er werd gekeken naar extra opvangmogelijkheden maar die bleken niet haalbaar. Ook werden er diverse acties op poten gezet door inwoners van de stad om zo hulp te bieden voor de Oekraïners te ondersteunen, zowel hier als daar aan het front. Mijn hoop voor het nieuwe jaar is natuurlijk dat de situatie niet escaleert en dat de oorlog snel tot een einde komt.” 

Voor 2023 heeft Theo Schuurmans ook enkele wensen. “Persoonlijk kijk ik uit naar het einde van de werken in mijn straat, de Slipstraat. Dit brengt namelijk best wat overlast met zich mee zoals lawaai en veel omrijden. Het is natuurlijk om de waterkwaliteit van de Warmbeek te verbeteren met de aanleg van een bufferbekken van 600 m2, maar ik zal blij zijn als de deadline van mei/juni gehaald wordt. Verder blijf ik me ook inzetten voor de treinverbinding tussen Hamont en Weert. Gelukkig is de streek en vTv (Vereniging Treinreizigers Vervoer) er druk mee bezig en ik heb weer hoop dat deze verbinding gerealiseerd zal worden.” Met het oog op de politiek hoopt Schuurmans vooral op een einde van de tweestrijd tussen hem en Rik Rijcken. “Deze tweestrijd en het gekibbel tussen de verschillende partijen moet stoppen. We willen allemaal hetzelfde namelijk het beste voor de stad Hamont-Achel. Daarom roep ik Rik Rijcken ook op te stoppen. Ik geef alvast het voorbeeld in oktober en stop als burgemeester, zodat de beleidsploeg, met dan Tom Cox aan het roer als burgemeester, de meeste kansen krijgt om tot succesvolle projecten te komen. En uiteraard wens ik alle inwoners van onze charmante stad een fijn jaar toe en de beste wensen voor 2023!”