De straat is van ons

Met grote verbazing nam ik, bij toeval, kennis van hetgeen over onze straat geschreven is in het “Ontwerp-Saneringsprogramma ‘Budel-Centrum”.

Er is het volgende geschreven: “Verkeersmaatregel Snelheidsverlaging als saneringsmaatregel is geen optie. De Burg. van Houtstraat betreft een gebiedsontsluitingsweg rond het centrum, binnen de bebouwde kom. Hierbij hoort een maximaal toegestane snelheid van minimaal 50 km/u.

Bronmaatregel De gemeente Cranendonck is voornemens om het wegdek op de Burg. van Houtstraat binnen 7 jaar te vervangen. De Burg. van Houtstraat is een weg met veel afslaand verkeer en kruisingen. In de huidige situatie ligt hier dicht asfaltbeton. Vanwege wringing is toepassing van een dunne deklaag, SMA-NL8G+ of SMA-NL5 op kruisingen waar draaiende bewegingen plaatsvinden niet gewenst vanwege de toenemende (onderhouds)kosten. Indien er op kruisingen een ander type wegdek zal worden gelegd, zal er een lappendeken aan wegdekken ontstaan. Derhalve heeft de gemeente ervoor gekozen op deze weg een SMA-NL8 wegdektype (of gelijkwaardig) aan te leggen. De geluidsreductie die dit wegdektype conform Infomil (www.infomil.nl) gemiddeld geeft ten opzichte van dicht asfaltbeton bedraagt 0,6 dB.”

Er bestaat volgens mij geen wet waarin verplicht wordt dat voor een gebiedsontsluitingsweg een maximaal toegestane snelheid van minimaal 50 km/u geldt. Toenemende (onderhouds)kosten is een slecht argument om de bewoners van de Burgemeester van Houtstraat af te schepen met een geluidsreductie van slechts 0,6 dB terwijl er asfaltsoorten bestaan met een geluidsreductie van 3 dB en meer (3dB is een halvering van de geluidsbelasting).

Het is een taak van de gemeente om, zeker daar waar de leefbaarheid onder druk staat, bij elke mogelijkheid die zich voordoet te kiezen voor een oplossing waarbij de leefbaarheid maximaal profijt heeft. In mijn reactie op de “Raadsagenda Cranendonck 2022-2026” heb ik de gemeenteraad onder andere geadviseerd te stoppen met het plakken van pleisters en te kiezen voor oplossingen met een veel duurzamer en groter effect. Naar het voorbeeld van enkele grote steden zou gekozen kunnen worden om de maximumsnelheid binnen al onze kernen terug te brengen naar maximaal 30 km/uur. De voorrangsituatie op Burgemeester van Houtstraat zou opgeheven kunnen worden. Indien alle kruisingen gelijkwaardig zijn zal minder snel met (veel) te hoge snelheid gereden worden, ook zal de veiligheid toenemen en de verkeersintensiteit afnemen (doorgaand verkeer zal dit soort wegen zoveel mogelijk mijden). De leefbaarheid zal dan een hele grote sprong voorwaarts maken. De gemeente heeft klaarblijkelijk besloten om door te blijven gaan met het plakken van pleisters. Zo heeft ze voor het oplossen van de onveilige situatie t.p.v. de kruising Meemortel, Deken van Baarsstraat en de Burgemeester van Houtstraat besloten om de mening op te halen van een groepje bewoners rondom dat kruispunt, dat terwijl de straten van alle aanwonenden zijn. De gemeente heeft vervolgens een voorkeur voor het plaatsen van verkeerslichten op dat kruispunt waaruit blijkt dat de gemeente meer waarde hecht aan een soepele doorgang van gemotoriseerd verkeer dan aan leefbaarheid van omwonenden.

Via https://www.cranendonck.nl/project-wegverkeerslawaai kunt ook u uw zienswijze bij de gemeente kenbaar maken.

Budel, Wim Ogier