“Zeg ’t Mares!” heeft de eindstreep in zicht

MAARHEEZE – Eind september vorig jaar meldde de werkgroep Mooi Mares zich met de mededeling, dat de fase aangebroken was waarin alle in het voorjaar opgehaalde informatie omgevormd zou gaan worden tot één consistente en toekomstbestendige visie op wonen, werken en leven in Maarheeze in de komende decennia. De klus bleek taaier dan gedacht, vooral door de wens om er een goede onderlinge samenhang in door te laten klinken en om niet te verzanden in enkel een ‘verlanglijstje’ van af te strepen wensen, waarachter een bredere visie of motivatie ontbreekt. Nu ligt die visie er toch, en wordt door de werkgroep de laatste hand gelegd aan de presentatie ervan voor de inwoners van Maarheeze, voordat deze aan de gemeente zal worden aangeboden.

Presentatie
De presentatie vindt plaats op woensdag 8 maart 2023 in De Smeltkroes in Maarheeze, waar u ontvangen wordt vanaf 19:00 u. Om 19:30 u is de start van het inhoudelijke programma voorzien. De precieze agenda is nog niet bekend, maar zeker is wel dat naast een presentatie van de toekomstvisie zelf er ook ruim aandacht geschonken zal worden aan hoe en met wie in kleinere projectgroepen aan een aantal van de door het dorp gewenste ontwikkelingen praktische vorm én uitvoering gegeven kan gaan worden. Dit zal de overgang markeren van het project “Zeg ’t Mares!” naar diverse vervolgprojecten onder de naam “Doe ’t Mares!”

Reikwijdte
Het project “Zeg ’t Mares!” was en is geen referendum: de inwoners van Maarheeze konden zich er niet mee uitspreken over een actuele kwestie met een eenvoudig ‘voor’ of ‘tegen’. Ook is het project geen stemming geweest om te bepalen wat er de komende vier jaar op het gebied van nu lopende zaken moest gebeuren, want daar zijn de gemeenteraadsverkiezingen voor. Mooi Mares past in een rij initiatieven dat in diverse Cranendonckse kernen is ontplooid, om vanuit de eigen gemeenschap een autonome langetermijn visie te laten ontstaan die zowel een bron is van nieuwe ideeën en de uitwerking daarvan, als een toetssteen voor toekomstige plannen. Met deze insteek presenteert de werkgroep vol enthousiasme het eindrapport, en hoopt dit door te vertalen naar een even enthousiaste deelname van inwoners aan de nog te starten “Doe ’t Mares!”-projecten.

Inschrijven
De presentatie is voor alle inwoners van Maarheeze vanzelfsprekend vrij toegankelijk. Zij die eerder in dit proces betrokken zijn geweest ontvangen op korte termijn een uitnodiging per mail. Zowel deze ‘genodigden’ als geïnteresseerden wordt wel verzocht om zich (vrijblijvend) in te schrijven, zodat rekening gehouden kan worden met hun aanwezigheid en men een gastvrije ontvangst van de werkgroep kan verwachten. Dit kan eenvoudig online via de link op www.zegtmares.nl/eindpresentatie.