Woningbouw rode draad bij toekomstvisie Maarheeze

MAARHEEZE – Om Maarheeze ook in 2040 een levendig dorp te laten zijn moet er meer en beter passende woningbouw plaatsvinden in het dorp. Dit moet zorgen voor een ‘vliegwieleffect’ waardoor het voorzieningenniveau op peil blijft. Dit en meer is terug te vinden in de toekomstvisie ‘Maarheeze op weg naar 2040’ die op woensdag 8 maart door de werkgroep Mooi Mares is gepresenteerd in De Smeltkroes.

Diezelfde Smeltkroes werd veelvuldig genoemd tijdens de drukbezochte eindpresentatie van het project ‘Zegt ’t Mares!’. In de toekomstvisie voor Maarheeze staat dat het gemeenschapscentrum een prominentere rol moet krijgen. Hiervoor moet het uit de jaren tachtig daterende gebouw op de schop. Door middel van ver- of herbouw is het mogelijk om de sociaal-maatschappelijke rol van De Smeltkroes te versterken, als centrale plek in het dorp van ontmoeting en persoonlijk contact.

De werkgroep Mooi Mares twee jaar geleden in het leven geroepen om inwoners van Maarheeze te betrekken bij het opstellen van een toekomstvisie voor hun dorp. De werkgroep is daarna gestart met het project ‘Zeg ‘t Mares!’, waarvoor in het najaar van 2021 een een dorpsbrede enquête is gehouden met ruim zevenhonderd respondenten. De uitkomsten van de enquête en de inbreng tijdens daaropvolgende themabijeenkomsten vormden de basis voor het opstellen van de toekomstvisie voor het dorp. 

Wonen is daarin een belangrijk thema. Het is zo’n beetje de rode draad van de toekomstvisie. Om Maarheeze ook in 2040 een levendig dorp te laten zijn moet er een evenwichtige bevolkingssamenstelling komen. Hiervoor moeten er meer en beter passende woningen (zowel koop als huur) worden gerealiseerd, niet alleen voor starters en jonge gezinnen, maar ook voor senioren en alleenstaanden. Deze eeuw is er maar weinig gebouwd in het dorp. Op dit moment zijn er nauwelijks appartementen beschikbaar. Ook huurders kunnen slecht in het dorp terecht.

Door dit om te buigen zou het inwoneraantal substantieel kunnen groeien, zodat voorzieningen in stand worden gehouden of zelfs uitgebreid kunnen worden. Door de jeugd te binden en behouden blijft ook de toekomst van het basisonderwijs in Maarheeze gewaarborgd, aldus de visie. Tenminste één basisschool wordt als essentieel gezien voor de leefbaarheid in het dorp. 

Ook voor het in stand houden van het rijke verenigingsleven is het belangrijk dat het dorp aantrekkelijk blijft voor jongeren. Verder wordt onder meer de goede bereikbaarheid van eerstelijns zorg (huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapeut) in de visie aangestipt. 

Met de uitbreiding van bedrijven en bedrijventerreinen moet zorgvuldig worden omgegaan. Ze mogen niet ten koste gaan van de leefomgeving en passen bij de schaal en grootte van Maarheeze en extra (verkeers)overlast te veroorzaken. 

Veder wordt in het document een voorzet gegeven om voor het gebied rondom het NS-station een gebiedsvisie te maken die wonen en werken combineert. 

Nu de toekomstvisie bijna af is, is het moment aangebroken dat het project ‘Zeg ’t Mares’ wordt omgezet in vervolgprojecten onder de naam ‘Doe ‘t Mares’. Dat betekent dat project- of werkgroepen aan de slag gaan met thema’s en onderdelen uit het visiedocument en ze gaan uitwerken in concrete plannen. Hiervoor worden inwoners gezocht die deze vertaalslag willen maken. Voor De Smeltkroes is een dergelijke groep inmiddels al actief.

Tijdens de presentatie in De Smeltkroes werd de toekomstvisie op hoofdlijnen gepresenteerd. De dorpsvisie is nog niet helemaal af. De laatste puntjes moeten nog op de i worden gezet. Het document wordt binnenkort definitief vastgesteld en aangeboden aan de gemeente. Bij de verdere uitwerking is het uitgangspunt Doe ‘t Mares initieert, de gemeente Cranendonck faciliteert. De gemeente committeert zich om onderbouwing van plannen mogelijk te maken, uitvoering te geven aan goed onderbouwde plannen en om nieuw en bestaand gemeentelijk beleid aangaande Maarheeze te toetsen aan deze visie.

Aanmelden voor ‘Doe ‘t Mares’ kan via zegtmares.nl.