Bemiddelingsbeding

Hallo, Wanneer ik als advocaat of bemiddelaar een overeenkomst afsluit voor cliënten, bespreek ik met hen ook steeds de mogelijkheid om hierin een bemiddelingsbeding op te nemen.

Een bemiddelingsbeding kan vrijblijvend zijn, waarbij de betrokkenen geen juridisch afdwingbare verplichting op zich nemen om eerst te bemiddelen, maar zich wel bereid tonen deze mogelijkheid eerst te overwegen.

Een bemiddelingsbeding kan ook een bindend karakter hebben. Dit wil zeggen dat partijen twee verschillende verbintenissen op zich nemen.
Een resultaatsverbintenis, met name de verplichting om de bemiddeling te starten: het aanduiden van een bemiddelaar, het ondertekenen van het bemiddelingsprotocol en het betalen van een eventueel voorschot aan de bemiddelaar.
Een inspanningsverbintenis om tot een akkoord te komen. Het beding verplicht de partijen niet om tot een akkoord te komen, wel om de bemiddeling te goeder trouw aan te vatten door op te dagen en tot constructieve medewerking bereid te zijn. In sommige bemiddelingsbedingen is hiertoe bepaald dat partijen moeten deelnemen aan een bepaald aantal sessies vooraleer aan hun verbintenis is voldaan.

Zelfs een bindend bemiddelingsbeding belet niet dat een juridische procedure toch al wordt opgestart. In sommige gevallen kan dit noodzakelijk zijn om te vermijden dat de verjaringstermijn verstrijkt. Het komt dan aan de andere partij toe om voor elk ander verweer de rechter te wijzen op het bindende bemiddelingsbeding en te vragen de procedure op te schorten voor de duur van de bemiddeling. Dit is geen verplichting: de andere partij kan ook beslissen ervan af te zien.

Het bindende bemiddelingsbeding sluit evenmin uit dat de betrokkenen voorlopige en bewarende maatregelen vragen aan de rechtbank tijdens de bemiddeling.

Overwegen jullie een bemiddelingsbeding op te nemen in jullie overeenkomst of weet je niet wat de precieze draagwijdte is van het bemiddelingsbeding in jouw overeenkomst? Aarzel niet mij te contacteren: als advocaat kan ik je hierover informeren en bijstaan tijdens de bemiddeling.

Heb je een bemiddelingsbeding in je overeenkomst en is er een conflict ontstaan? Ook dan kan ik helpen: als bemiddelaar kan ik de gesprekken begeleiden en proberen een akkoord te laten ontstaan tussen alle betrokkenen.

Mail (info@lynnmeeuwissen.be) of bel (011/19.40.41) voor een afspraak of boek rechtstreeks via mijn website www.lynnmeeuwissen.be.

Lynn