Petitie aan de Gemeenteraad van Cranendonck

CRANENDONCK – Op 23 mei werd een petitie overhandigd aan de gemeenteraad van Cranendonck omtrent de verkeersveiligheid in de Stationsstraat te Maarheeze. Enkele passages uit de petitie: 

Door de gerealiseerde rijroute voor zwaar verkeer,  waaronder tractoren,  van de Sterkselseweg naar de Koenraadtweg via de Stationsstraat zien we vaak dat eenmaal de bocht genomen naar de Stationsstraat het gas erop gaat. De Puttenstraat die voorrang heeft, wordt vaak genegeerd met alle risico van dien!

In de tegengestelde richting stellen we vast dat na de spoorwegovergang er zeer vaak veel harder dan de 50 km wordt gereden en dat terwijl de ligging van de weg in voor- en najaar met lage zon het zicht kan belemmeren.

En dan is er nog het sluipverkeer dat de opgelopen vertraging door de sluiswerking op de dr. Anton Philipsweg kennelijk wil inhalen op de Stationsstraat.

We hopen met passende snelheidsbeperkende maatregelen en handhaving ernstige ongevallen te voorkomen. Tevens daarmee de verkeersveiligheid in het algemeen en voor schoolgaande en sportende jeugd in het bijzonder te bevorderen. 

Om mee te denken doen we de suggestie de bewoners te laten participeren in een werkgroep die voor de herfst met een plan komt dat dan ook wordt uitgevoerd.

Voorstel, vorm een werkgroep met bewoners om voorstellen concreet uit te werken en liefst voor het najaar al in daden te hebben omgezet.

Voor nadere toelichting: Lous Verrest-Huinen en Johan Verrest, bewoners van Stationsstraat 62 te Maarheeze (verrest.johan@gmail.com of 0031 495 591 591) 

Petitie aan de Gemeenteraad van Cranendonck
Betreft (terugbrengen) snelheid in Stationsstraat te Maarheeze

Maarheeze, maart 2023

Geachte Raadsleden,
Als aanwonenden van de Stationsstraat maken we ons zorgen over de verkeersveiligheid. In de 19 jaar dat we er wonen is de verkeersintensiteit toegenomen en hebben we de indruk dat de gemiddelde snelheid vaak boven de thans nog toegestane 50 km ligt.
Door de gerealiseerde rijroute voor zwaar verkeer, waaronder tractoren, van de Sterkselseweg naar de Koenraadtweg via de Stationsstraat zien we vaak dat eenmaal de bocht genomen naar de Stationsstraat het gas erop gaat. De Puttenstraat die voorrang heeft, wordt vaak genegeerd met alle risico van dien!
In de tegengestelde richting stellen we vast dat na de spoorwegovergang er zeer vaak veel harder dan de 50km wordt gereden en dat terwijl de ligging van de weg in voor- en najaar met lage zon het zicht kan belemmeren.
En dan is er nog het sluipverkeer dat de opgelopen vertraging door de sluiswerking op de dr. Anton Philipsweg kennelijk wil inhalen op de Stationsstraat.
We pleiten dan ook we voor maatregelen om de snelheid te matigen, zo mogelijk door de maximum snelheid te verlagen naar 30 km. of anderszins bijvoorbeeld met plantenbakken voorzien van duidelijke borden
Het recente ernstige verkeersongeval vormde de aanleiding tot het opstellen van deze petitie, maar de ongerustheid dateert al van vele jaren geleden. Ook tijdens de buurt-BBQ eind augustus 2022 is er hierover contact gezocht met de aanwonende wethouder Karel Boonen, die overigens verkeer niet in zijn portefeuille heeft.
We hopen met passende snelheidsbeperkende maatregelen en handhaving ernstige ongevallen te voorkomen en de verkeersveiligheid in het algemeen en voor schoolgaande en sportende jeugd in het bijzonder hierdoor te bevorderen.

Voor nadere toelichting zijn we bereid tot overleg.
Met vriendelijke groet,
Lous Verrest-Huinen en Johan Verrest, bewoners van Stationsstraat 62 te Maarheezeverrest.johan@gmail.com 0495-591 591
Bijlage: Handtekeningenlijst /Adhesiebetuigingen van bezorgde aanwonenden Stationsstraat te Maarheeze
Beste buurtgenoten, bewoners van de Stationsstraat.
Met bijgaande petitie aan de Gemeenteraad van Cranendonck willen we aandringen op maatregelen om de verkeersveiligheid in onze straat te verbeteren. Liefst met het aanpassen van trottoir en fietspad zoals in het verlengde van onze straat naar het centrum is gebeurd.
Op de korte termijn zijn maatregelen middels bijvoorbeeld plantenbakken snel te realiseren.

Graag zien we jullie ondersteuning door onderstaande strook in te vullen en in onze brievenbus op nummer 62 te stoppen , zo mogelijk vóór 1 april a.s.

De gebundelde stroken worden bij de petitie gevoegd en we zorgen dat deze bij de Gemeenteraad komen.
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

===========================================================================
Ondergetekende ondersteunt de petitie aan de Gemeenteraad van Cranendonck om de snelheid in de Stationsstraat terug te brengen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Naam: ……………………………………………..

Huisnummer: ………

Handtekening: ………………………………….

Eventuele opmerking:……………………….