Missiegroep mag met provinciesteun klassen bouwen in Congo

PELT – Bij de missiegroep Lindelhoeven (Pelt) is begin 2023 vanuit Congo een indringende vraag om steun toegekomen. Hun verzoek leek de groep meer dan gerechtvaardigd en men ondernam stappen om voor dit project medefinanciers te vinden. En die werden gevonden ook.

Het project
Het aangevraagde project kadert in een plan om binnen een termijn van 4 jaren in het Congolese Kikwit – meer bepaald in de druk bevolkte wijk Kikoti – een secundaire school bestaande uit 12 klaslokalen en bijhorende sanitaire voorzieningen te bouwen. 

Er bevindt zich in die wijk nu al een kleuter- en lagere school. Deze werd opgericht en behoort toe aan de scholengemeenschap ‘Petite Flamme’, een sociaal werk van de 

Focolarebeweging
Deze gemeenschap geniet in Kinshasa en omgeving omwille van haar aanpak en opvoedingsmethode een bijzonder goede reputatie. Omwille van het armoedeprobleem wordt o.a. de schoolkinderen in deze scholengemeenschap dagelijks een proteïnerijke maaltijd aangeboden. De ouders van kinderen die er nu school lopen hebben gevraagd om nu in Kikoti ook een secundaire school op te richten. Het biedt +12-jarige jongeren een toekomstperspectief waardoor ze zich ten volle kunnen ontplooien. Het voorkomt ook dat ze op straat rondzwerven waardoor ze in de criminaliteit dreigen terecht te komen. Verschillende studierichtingen zullen in de nieuwe school aan bod komen. 

Men heeft de ambitie na 6 jaar secundair onderwijs een respectabele groep jongeren een beroep te hebben aangeleerd en voor een aantal onder hen zal het wellicht mogelijk zijn om ook hoger onderwijs aan te vatten.

Financiële steun
Voor dit project werd steun gevraagd bij de dienst Ontwikkelingssamenwerking van de (Belgische) provincie Limburg. De bestendige deputatie stelde voor de eerste fase, het bouwen van de eerste 4 klaslokalen een mooi bedrag ter waarde van 11.370 euro ter beschikking. Dat bedrag kon nog aangevuld worden met 2.500 euro vanuit de vzw STELIMO (Steunfonds Limburgse Missionarissen) en met 1.000 euro vanuit de parochie Overpelt (uit opbrengst kledingcontainers Salvatoriaanse Hulpactie).

De plaatselijke initiatiefnemers dragen meer dan hun steentje bij. Zij nemen de kosten van de voorbereiding, opvolging en evaluatie volledig op zich. De missiegroep heeft goede hoop dat provincie, STELIMO en de parochie Overpelt ook voor de volgende fasen in dit project hun steun zullen verlenen. De scholengemeenschap drukte reeds haar grote erkentelijkheid uit voor de steun die ze vanuit Limburg mocht ontvangen.

Een oproep! 
De missiegroep Lindelhoeven wil nog beter ontwikkelingsprojecten uitwerken en opvolgen, mogelijk acties ondernemen en langs deze weg ook contacten blijven onderhouden met de initiatiefnemers in Congo waar vele van onze vroegere missionarissen zo actief zijn geweest.  Mensen uit Pelt (en omgeving) die zich geroepen voelen de groep te versterken mogen hiervoor contact nemen met de verantwoordelijke Gerard Hendriks gerard.hendriks@pandora.be. Een mogelijk vernieuwde aanpak kan best ook onder een  meer eigentijdse naam. U bent van harte welkom!

Foto 3D-tekening van hoe de gebouwen er na volledige voltooiing ervan, zouden kunnen gaan uitzien