Een plattelandsgemeente als Cranendonck met een mega AZC

Het is alweer enige tijd geleden dat ik jullie informeerden over de stand van zaken met betrekking tot het mega AZC aan de Randweg-Oost in Budel. 

Is er nieuws te melden? Eerlijk geschreven niet bijster veel. De situatie -1500 opvangplekken- is ongewijzigd. Er is weliswaar een politieke poging gedaan om de zogenaamde veiligelanders -zij veroorzaken immers de meeste overlast en criminaliteit- te weren van het AZC, maar de staatssecretaris en in diens kielzog het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) zien daar geen heil in.  

De verantwoordelijk wethouder is in gesprek met het ministerie om te ‘onderhandelen’ over de toekomst van de opvanglocatie in Cranendonck. Na 1 juli 2024 loopt (na 10 jaar) immers de ontheffing van het bestemmingsplan af. Kort samengevat. Geen bestemmingsplan, geen AZC. Hier is op aangestuurd door een op 8 maart 2022  -unaniem-  genomen gemeenteraadsbesluit.  

Wat blijkt nu? Gespecialiseerde juristen hebben de overeenkomsten welke in 2016, 2018 en 2019 werden overeengekomen tussen de gemeente Cranendonck en het COA, nauwkeurig bestudeerd. Wat is het resultaat van deze nadere studie? De overeenkomsten bieden geen mogelijkheid om het AZC op 1 juli 2024 te beëindigen. Hebben ze destijds zitten slapen op het gemeentehuis? Waren de gemeentelijke juridische adviezen ondermaats? Wie zal het zeggen. Er is in ieder geval geen goed overwogen besluit door het toenmalige college van burgemeester en wethouders genomen om de overeenkomsten met het COA, met daarin opgenomen voorwaarden, te ondertekenen. Daar zitten we nu blijkbaar met handen en voeten aan gebonden. 

Ik hoor jullie denken: en dat inwonersonderzoek dan? Daar kwam toch klip en klaar uit dat de inwoners van onze gemeente -althans in meerderheid- niet langer een AZC willen op de voormalige legerplaats? Klopt helemaal. Deze inwonersraadpleging werd gehouden omdat er inwoners waren die van mening zijn dat veruit de meeste Cranendonckers vóór een AZC in hun woonomgeving zijn. Dit blijkt dus niet zo te zijn. Bovendien om door een ‘volksraadpleging’ vast te laten stellen wat er leeft onder de inwoners met betrekking tot het AZC in relatie tot een militaire bestemming. Bij voorkeur een legerplaats in plaats van een AZC leverde de raadpleging op. Helaas geeft deze inwonersraadpleging  geen juridische mogelijkheid om dit bij het ministerie/staatssecretaris formeel af te dwingen. Het wordt slechts beoordeeld als een vrijblijvend advies. Een teleurstelling die komt bovenop de overeenkomsten, zoals hiervoor beschreven.

Wat nu? De verantwoordelijk wethouder Hennie Driessen heeft toegezegd in de komende gesprekken met de staatsecretaris er bij hem op aan te dringen de inwonersraadpleging als belangrijk uitganspunt te laten meewegen in zijn besluit voor wat betreft de toekomst van het AZC. 

Wat verder op dit moment speelt is de inmiddels ingediende aanvraag door het COA tot verlenging van het gebruik van een AZC op de huidige locatie. Uitgezocht wordt in hoeverre dit een mogelijkheid biedt aan het COA en op welke wijze. De gemeenteraad heeft er met klem op aangedrongen bij de besluitvorming hun invloed te kunnen aanwenden. 

Aldus blijft het afwachten wat dit betekent voor de toekomst van het mega AZC in onze Brabantse plattelandsgemeente.  

Ik houd jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Frans Strik. (Op persoonlijke titel).